www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Gabriela Nováková, PhD.
oddelenie demogeografie a demografie

e-mail: gabriela.novakova@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9161
miestnosť: B1-309c
konzultačné hodiny: piatok 13,00-14,00
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVybrané publikácie na stiahnutie (11):
ĎURČEK, P., NOVÁKOVÁ, G., BUČEKOVÁ, I. Modelling the customer potential of retail food stores: A case study from the Turiec region in Slovakia, Regional Statistics, Volume 12, Number 2, p. 46-74, 2022. DOI: 10.15196/RS120208.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
ŠPROCHA, B., BLEHA, B., NOVÁKOVÁ, G. Three Decades of Post-Communist Fertility Transition in a Subnational Context: The Case of Slovakia. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol. 0, No. 0, pp. 1–15,2022. DOI:10.1111/tesg.12515. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/tesg.12515
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
ĎURČEK, P. NOVÁKOVÁ, G., HORŇÁK, M., KUSENDOVÁ, D. How will new orbital motorways reshape accessibility in Bratislava metropolitan area? Bulletin of Geography. Socio-economic Series, vol.50, no.50, 2020, pp.83-100. https://doi.org/10.2478/bog-2020-0034
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
NOVÁKOVÁ, G. Päť otázok o praktickej časti Geografickej olympiády pre ZŠ a OG.Geografia. - Roč. 28, č. 2 (2020), s. 61-65.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ŠPROCHA, B., ŠÍDLO, L., NOVÁKOVÁ, G., ŠŤASTNÁ, A. Kohortní změny v koncentraci plodnosti v Česku a na Slovensku. In: Sociológia - Slovak Sociological Review. 2016, roč. 48, č. 5, s. 474 - 499. ISSN 0049 - 1225. Dostupné na:
http://www.sav.sk/journals/uploads/10051226Sprocha%20-%20zalomena%20opravene%20OK.pdf

ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
BUČEKOVÁ, I., NOVÁKOVÁ, G., KUSENDOVÁ, D. 2016. Časovo-priestorové diferencie v zahraničnej návštevnosti Slovenska. In: Geografický časopis, 2016, roč. 68, č. 4, s. 333 – 351. ISSN 0016-7193. Dostupné na:
https://www.sav.sk/journals/uploads/02151248Bucekova%20et%20al._2.pdf

ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
NOVÁKOVÁ, G., ŠEBO, D. Recent changes of the visual quality of rural landscape: Case study of Slovak-Austrian borderland. Geographia Polonica (2016) vol. 89, iss. 4, pp. 505-520. ISSN 0016-7282 (print), 2300-7362 (online). Dostupné na:
https://www.geographiapolonica.pl/issue/item/89_4.html

ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
KÁČEROVÁ, M., NOVÁKOVÁ, G. Úmrtnosť ako jeden z ukazovateľov zdravotného stavu obyvateľstva Slovenska. In. Slovenská štatistika a demografia. Bratislava: 2015, roč. 25, č. 4, s. 33-48. ISSN 1210-1095 (tlačené vydanie). Dostupné na:
https://www7.statistics.sk/wps/wcm/connect/bcfcf531-3688-4a02-b3c4-efe0957a79df/Slovenska_statistika_a_demografia_4_2015.pdf?MOD=AJPERES

ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Nováková, G. (2008). Vývoj populačného potenciálu na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. In Zborník prác CEVASTATu, Infostat Bratislava, pp. 1-19.
XXX - Iná ako A kategória
Nováková, G. (2007). Prognóza populačného potenciálu Slovenska v roku 2025 (Aplikácia modelu populačného potenciálu na územie Slovenska). Forum Statisticum Slovacum, 6, III. ročníky, SŠDS, Bratislava, pp. 113 – 117.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Gregorová, G., Kusendová, D. (2005). Populačný potenciál Slovenska v roku 2001 (The Population Potential of Slovakia in 2001). In: Naša demografia. Súčasnosť a perspektívy, 10. demografická konferencia, Smolenice, pp. 48-52.
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách


 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok