www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
RNDr. Michal Klobučník, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: michal.klobucnik@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9695
miestnosť: CH1-B1/12
konzultačné hodiny: Štvrtok (10:00 - 11:00) alebo po dohode cez e-mail
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVybrané publikácie na stiahnutie (32):
Malé obce či veľké mestá – kde majú bližšie k svojim občanom? Geografia legitimity moci po komunálnych voľbách / Martin Plešivčák, Michal Klobučník, Ján Buček, Vladimír Bačík / Sociológia 54, Volume 54, Issue 3 (2022), 217-243.
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Multikriteriálna analýza vybraných ukazovateľov procesu nakladania s komunálnym odpadom v mestách Slovenskej republiky / Michal Klobučník / Geographia Cassoviensis, Volume 15, Issue 2 (2021), 172-185.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Residential suburbanisation in the hinterland of Bratislava – a case study of municipalities in the Austrian border area / Renáta Farkas, Michal Klobučník / Hungarian Geographical Bulletin, Volume 70, Issue 4 (2021), 311-323.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Recycling of municipal waste in Slovak cities / Lucia Škamlová, Michal Klobučník / Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 53 (2021), 43-54.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Websites and social networks of communes in Slovakia: development and current state / Vladimír Bačík, Michal Klobučník / Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 53 (2021), 71-86.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
What made the tour successful? Competitive balance in the tour de France, 1947–2017 / Vladimír Bačík, Michal Klobučník, Jean-François Mignot / Sport in Society, Volume 24, Issue 2 (2021), 147-159.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Klasifikácia lyžiarskych stredísk na Slovensku / Ingrid Bučeková, Lucia Erbert, Michal Klobučník / Geografický časopis, Volume 71, No. 4 (2019), 363-382.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Football clubs’ sports performance in the context of their market value and GDP in the European Union regions. / Michal Klobučník, Martin Plešivčák, Milan Vrábeľ / Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 45 (2019), 59-74.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Possibilities of using selected visualization methods for historical analysis of sporting event – an example of stage cycling race Tour de France / Vladimír Bačík, Michal Klobučník / Quaestiones Geographicae, Volume 37, Issue 3 (2018), 5-24.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Negatívne aspekty zlučovania obcí v rámci komunálnych reforiem – perspektíva na príklade Slovenskej republiky / Michal Klobučník, Vladimír Bačík, Mária Matiašová, Roman Fila / Sociológia, Volume 50, Issue 4 (2018), 448-481.
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Quality of life in the city, quality of urban life or well-being in the city: Conceptualization and case study / František Murgaš, Michal Klobučník / Ekológia (Bratislava), Volume 37, Issue 2 (2018), 183-200.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
The spatial equity principle in the administrative division of the Central European countries / Marián Halás, Pavel Klapka, Vladimír Bačík, Michal Klobučník / PLOS ONE, Volume 12, Issue 11 (2017)
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Stage finishes - Mapping the locations and results of Tour de France (1903-2016) / Vladimír Bačík, Michal Klobučník / Journal of Maps, Volume 13, Issue 1 (2017), 82-89.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Differences in the rural structure of Slovakia in the context of socio-spatial polarisation. / Lucia Máliková, Michal Klobučník / Quaestiones Geographicae, Volume 36, Issue 2 (2017), 125-140.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
The impact of population potential on population redistribution in the long-term historical context: Case study of region Stredné Považie, Slovak Republic / Michal Klobučník, Lucia Máliková / Geographia Polonica, Volume 89, Issue 4 (2016), 443-455.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Does quality of place affect well-being? / František Murgaš, Michal Klobučník / Ekológia (Bratislava), Volume 35, Issue 3 (2016), 224-239.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Development of local authorities in EU-member states between 1950–2011. / Michal Klobučník, Vladimír Bačík / Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, Volume 116, Issue 2 (2016), 159-175.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Municipalities and Regions as Good Places to Live: Index of Quality of Life in the Czech Republic. / František Murgaš, Michal Klobučník / Applied Research in Quality of Life, Volume 11, Issue 2 (2016), 553-570.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Local self‐government structure in the EU member states in 2011. / Michal Klobučník, Vladimír Bačík / Journal of Maps, Volume 12, Issue 4 (2016), 671-675.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Socio-economic changes in the borderlands of the Visegrad Group (V4) countries. / Lucia Máliková, Michal Klobučník, Vladimír Bačík, Peter Spišiak / Moravian Geographical Reports, Volume 23, Issue 2 (2015), 26-37.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Population distribution by selected road network elements - comparison of centroids, geocoded addresses, built-up areas and total areas on the example of Slovak communes. / Vladimír Bačík, Michal Klobučník / Socio-economic Series, No. 28, Issue 2 (2015), 7-20.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Tour de France: geographical approach to the history of sport event / Vladimír Bačík, Michal Klobučník / LAP LAMBERT Academic Publishing (2014), ISBN-13: 978-3659486678, 244 p.
AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Identifikácia historicky osídlených regiónov Slovenska s využitím konceptu priestorovej autokorelácie / Michal Klobučník, Vladimír Slavík / Geografický časopis, Volume 65, No. 4 (2013), s. 341-362.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Spatial autocorrelation of communes websites: A case study of the region Stredné Považie in Slovak Republic / Michal Klobučník, Vladimír Bačík / Socio-economic Series, No. 22, Issue 4 (2013), 65-80.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
History of Tour de France from the Geographical Point of View / Vladimír Bačík, Michal Klobučník / Sport Science Review, vol. XXII, No. 3-4 (2013), pp. 255-277.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Geografické aspekty reformy verejnej správy v Slovenskej republike s dôrazom na súčasnú etapu / Vladimír Slavík, Michal Klobučník, Martin Šuvada / Zborník príspevkov z vedeckého seminára „Model verejnej správy v kontexte nových spočenských výziev“. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (2013), s. 39-53.
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Sídelné a regionálne preferencie študentov Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a UPJŠ v Košiciach / Vladimír Slavík, Michal Klobučník, Martin Šuvada / Geographia Cassoviensis, roč. 7, č. 2 (2013), s. 63-74.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Priestorová autokorelácia – metóda vymedzovania a klasifikácie regiónov v kontexte sociálno-ekonomickej regionalizácie Slovenskej republiky / Vladimír Slavík, Róbert Grác, Michal Klobučník / Sociológia, Vol. 43, No. 2 (2011), s. 183-204.
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Vývoj rezidenčnej suburbanizácie v regióne Bratislava v rokoch 1990 - 2009 / Vladimír Slavík, Michal Klobučník, Katarína Kohútová / Forum Statisticum Slovacum, roč. 7, č. 6 (2011), s. 169-175.
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Územné a sídelné jednotky v Slovenskej republike v rokoch 1961 - 2011 / Vladimír Slavík, Michal Klobučník / Forum Statisticum Slovacum, roč. 7, č. 6 (2011), s. 161-168.
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Development of Suburbanizations of Slovakia on the Example of the Bratislava Region / Vladimír Slavík, Róbert Grác, Michal Klobučník, Katarína Kohútová / Urban Regions as engines of Development. Warszaw: Polish Academy of Science, Commitee for Spatial Economy and regional Planning (2011), s. 35-58.
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Reflexia k problematike fungovania spoločných obecných úradov v Slovenskej republike / Vladimír Slavík, Róbert Grác, Michal Klobučník / Geographia Cassoviensis, roč. 4, č. 2 (2010), s. 193-200.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch


 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok