www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Geografická olympiáda

Geografická olympiáda pre stredné školy

  KK GO BSK 2019 - Výsledky v kategóriách A, B, Z
Geografická olympiáda pre základné školy

  Výsledková listina krajského kola 47. ročníka Geografickej olympiády pre základné školy a osemročné gymnáziá v Bratislavskom kraji.

Prosíme súťažiacich, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v kategórii E a F, aby si ceny prevzali u Dr. Jaroslava Rusnáka (CH1-B1 c.6). Termín si prosím vopred dohodnite mailom na jaroslav.rusnak@uniba.sk

Informácia pre postupujúcich na celoslovenské kolo:
Na celoslovenské kolo postupujú súťažiaci, ktorí sa na krajskom kole umiestnili na prvých štyroch miestach v kategórii E. Všetky dôležité informácie nájdete na https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/GO/47-rocnik-go-2018-2019/celostatne-kola.alej

 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok