www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Geografická olympiáda

Geografická olympiáda pre stredné školy

  KK GO BsK 2018 - Výsledky (aktualizované 18.2.2018)
Geografická olympiáda pre základné školy

  Výsledky KK GO pre ZŠ a OG.

Súťažiaci kategórie E, ktorí sa umiestnili na 1.-4. mieste postupujú do celoštátneho kola. Na celoštátne kolo je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom webovej stránky www.olympiady.sk, konkrétne Geografická olympiáda/aktuálny školský rok/Celoštátne kolá.

Súťažiaci z oboch kategórií, ktorí sa umiestnili na 1.-.3. mieste si môžu prevziať ceny u Dr. Jaroslava Rusnáka na PRIF UK. Termín prevzatia si dohodnite mailom na jaroslav.rusnak@uniba.sk.

 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok