www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
História katedry - prehľad vedúcich katedry

1952 -1958 – doc. RNDr. Anton Šíma (narodený 19. 10. 1908, Mojmírovce - zomrel 29. 3. 1976, Bratislava)
1958 -1974 - prof. RNDr. Koloman Ivanička, DrSc. (narodený 28.05.1929 v Tesárskych Mlyňanoch, zomrel 13.08.2014 Bratislava)
1974 -1981 - prof. RNDr. Michal Zaťko, CSc. (narodený 9. 8.1933, Zlaté Moravce - zomrel 9. 8. 2011, Bratislava)
1981-1990; 1997-2000 - prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc.
1990 - doc. RNDr. Vladimir Slavík, CSc.
1990-1997; 2000 – 2011 - prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.
2011 – doc. RNDr. Ján Buček, PhD.

 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok