www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Richard Stanek
doktorand na oddelení demogeografie a demografie

e-mail: stanek13@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9692
miestnosť: CH2-131
konzultačné hodiny: po dohode e-mailom
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVybrané publikácie (9):
STANEK, R. 2022. Vývoj dopravnej dostupnosti krajských miest v období 1970 – 2020. In: Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK 2022, Zborník recenzovaných príspevkov. Univerzita Komenského, Bratislava. ISBN 978-80-223-5385-4
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Stanek, R., Kusendová, D., Horňák, M. (2021). Metodika tvorby modelu dostupnosti územia Slovenska na báze dennej intenzity automobilovej dopravy s využitím geoinformačných nástrojov. Geografický časopis, 73(1), 63-81. ISSN 0016-7193. DOI: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2021.73.1.04
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
STANEK, R. 2021. Impakt dokončenia diaľnice D1 na dopravnú dostupnosť Slovenska. In: Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK 2021, Zborník recenzovaných príspevkov. Univerzita Komenského, Bratislava. ISBN 978-80-223-5132-4
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
KUSENDOVÁ, Dagmar, STANEK Richard (2021). Dopravná dostupnosť staníc záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. . Symposium GIS Ostrava 2021: Prostorové služby pro Smart City a Smart Region. 17.03.2020 - 190.03.2021, ČR. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, s. [1], Nestr. [online] [elektronický dokument] doi: DOI 10.31490/9788024845081, 1.vyd. ISBN 978-80-248-4508-1 ISSN 1213-239X [Transport Accessibility of Emergency Medical Service Stations in Slovakia]
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
BENŽA Mojmír, KUSENDOVÁ Dagmar, STANEK Richard (2021). Záhorie na začiatku 20.storočia: Demografický obraz tradičného regiónu. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave, 1. vyd., 136 s., ISBN 978-80-223-5272-7
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
STANEK, Richard, KUSENDOVÁ, Dagmar, ĎURČEK, Pavol (2021). Vplyv intenzity dopravy na zmeny populačného potenciálu zázemia Bratislavy. Acta Geographica Universitatis Comenianae, Vol. 65, 2021, No. 2, pp.233-252
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
HORŇÁK, M., STANEK, R. (2020): Mapa svetového automobilového priemyslu sa mení. Geografia, 28, 1, 4-8.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
STANEK, R. 2020. Dostupnosť zastávok MHD v Bratislave. In: Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK 2020, Zborník recenzovaných príspevkov. Univerzita Komenského, Bratislava. ISBN 978-80-223-5032-7
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
STANEK, R. 2019. Zostavenie modelu dostupnosti z dát z Cestnej databanky Slovenskej správy ciest. In: Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK 2019, Zborník recenzovaných príspevkov. Univerzita Komenského, Bratislava. ISBN 978-80-223-4711-2
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok