www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
RNDr. Martin Šuvada, PhD.
absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: suvada@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 712
miestnosť: CH1-7
konzultačné hodiny: pondelok 10.00-11.30
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVybrané publikácie (5):
ŠUVADA, M. 2015. Rómovia v slovenských mestách. Bratislava : POMS, 168 s. ISBN 978-80-8061-828-5
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Ďurček, P., Šuvada, M., 2015. Populačná dynamika euroregiónu Tatry. In: Acta Geographica Universitatis Comenianae, Roč. 59, č. 2, s. 219-242
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ŠUVADA, M. 2013. Segregácia Rómov na príklade vybraných slovenských miest. In: Študentská vedecká konferencia PRIF UK 2013 – Zborník recenzovaných príspevkov. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2013, s. 1481-1486.
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
SLAVÍK, V. – KLOBUČNÍK, M. – ŠUVADA, M. 2013. Geografické aspekty reformy verejnej správy v Slovenskej republike s dôrazom na súčasnú etapu. In: Zborník príspevkov z vedeckého seminára „Model verejnej správy v kontexte nových spočenských výziev“. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Ústav verejnej správy, 2013, s. 39-53. ISBN 978-80-89654-457.
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
SLAVÍK, V. – KLOBUČNÍK, M. – ŠUVADA, M. 2012. Sídelné a regionálne preferencie študentov Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a UPJŠ v Košiciach. Geographia Cassoviensis, roč. 7, 2013, č. 2, s. 63-74.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok