www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Ivica Paulovičová
absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: paulovicova@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14
miestnosť:
konzultačné hodiny: dohodou
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVybrané publikácie (7):
Ondoš, S., Paulovičová, I., Belušák, L., Kusendová, D. (2013): The Bratislava public transport in network analysis. In: GIS Ostrava 2013; Ostrava, VŠB – Technická Univerzita Ostrava; ISBN 978-80-248-2951-7
XXX - Iná ako A kategória
Kusendová, D., Paulovičová, I. (2012): Nástroje geografických informačných systémov v demogeografickom výskume a praxi. In: Sborník GIS Ostrava 2012; Ostrava, VŠB – Technická Univerzita Ostrava; ISBN 978-80-248-2558-8
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Benža, M., et al. (2011): Historický atlas ECAV na Slovensku; Liptovský Mikuláš : Tranoscius; 176 s.; ISBN 978-80-7140-365-4
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Paulovičová, I. (2011): Priestorová autokorelácia národností na Slovensku v roku 2001; In: Forum statisticum slovacum, Ročník 2011, Číslo 7; Bratislava: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť; s. 278-281; ISSN 1336-7420
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Paulovičová, I. (2010): Rekonštrukcia vybraného historického zdroja demografických dát In: Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK 2010, Zborník recenzovaných príspevkov; Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského; s. 278-281; ISBN 978-80-223-2819-7
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Kusendová, D., Paulovičová, I. (2009):Národopisná mapa Uhorska od Alexeja L. Petrova In: Historické mapy, Zborník z vedeckej konferencie; Bratislava: Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky; s. 109-115; ISBN 978-80-89060-14-6
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Paulovičová, I. (2009): Analýza vybraného historického zdroja pomocou metódy joint count statistics. In: Forum statisticum slovacum, Ročník 2009, Číslo 7; Bratislava: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť; s. 278-281; ISSN 1336-7420
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok