www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc.
bývalý významný zamestnanec katedry

e-mail: peter.spisiak@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9625
miestnosť: CH1-B1/11
konzultačné hodiny: Pondelok: 9:00 - 11:00
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVybrané publikácie (19):
Spišiak, Peter - Ira, Vladimír - Podolák, Peter : Sociálno-ekonomické súvislosti a kvalita života. In: Minarovič, M., at al.: Monografia kultúrno-historickej a spoločenskej topografie Mikroregión zdroje Bielych Karpát. REC, 2008, Slovensko, pp..93-111, [ISBN 978-80-89320-02-8]
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Spišiak, Peter - Feranec, Ján - Oťahel, Ján - Nováček, Ján: Transition in the Agricultural and Rural Systems in Slovakia after 1989. In Banski, J., Bednarek, M., (edsˇ): Rural Studies, Vo. 15, Contemporary Changes of Agriculture in East-Central Europe. PAN, IGiPZ, Warszawa, 2008, pp. 121-146., [ISSN 1642-4689, ISBN 978-83-924797-6-5]
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Spišiak, Peter: Agricultural Production in Bratislava´s Sub Urban Space (Pridunajsko Microregion). Acta Universitatis Carolinae, Geographica, XXXVIII, 1, Prague, 2005, pp. 403-414, ISBN 80-246-0981-9,[ ISSN 0300-5402]
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Spišiak, Peter: Regionalization of tuorism in Slovakia. Természettudományi Közlôemények 5, Szerkeszti Dr. Kókai S., Nyíregyházi Föiskola Természettudományi Föiskolai Kar, Nyíregyháza, 2005, pp. 363-370, [ISSN 1587-7922].
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Pavličková, Katarína. - Spišiak, Peter - Kusendová, Dagmar : Ecological stability of the agri-structure in the border submountain region. Ekológia, Vo. 23, Supplement 1/2004, ÚKE SAV, Bratislava, 2004, pp. 264-273, [ISSN 1335-342X]
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
14 Spišiak, Peter: Transformation des régions rurales, privatisation, changenets, de la productuion agricole en Slovaquie. Hommes et Terres du Nord. Revue de ľ UFR de Géographie et ď Aménangement publiée aves le soutien financier du Centre National de la Recherce Scientifique, soutenue par ľ Université des Sciences et Technologies, de Lille, (4), 2003/4, Pages 42-62, [ISSN 018- 439 X]
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Krnačová, Zdena - Pavličková, Katarína - Spišiak, Peter : The assumptions for the tourism development in rural areas in Slovakia. Ekológia, Vol. 20, Supplement 3, ÚKE SAV, Bratislava, 2001 , pp. 317-324, [ISSN 1335-324X]
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Spišiak, Peter: Geografické aspekty euroregiónov Slovenska, Miscellanea Geographica 9, Universitatist Bohemiae Occidentalis, vydal. ZČU Plzeň, 2001, pp..243-254, [ISBN 80-7082-805-6].
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Buday, Štefan - Bradáčová, Katarína - Švoňavec, Milan - Spišiak, Peter : Cena poľnohospodárskej pôdy. Crocus, Nové Zámky, 2000, 206 p, [ISBN 80-88992-09-5]
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Spišiak, Peter: Poľnohospodárstvo v marginálnych oblastiach Slovenska. Životné prostredie, č. 1, Bratislava, s. 15-19, [ISSN 044-4863]
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Spišiak, Peter: Development of Rural Area in Slovakia (Applied to the Microregion Podhorie). Geographica Slovenica, Ljubljana, 1999, pp. 217-222, 236, [ISSN 0351-1731]
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Spišiak, Peter: Development of Rural Area in Slovakia (Applied to the Microregion Podhorie). Geographica Slovenica, Ljubljana, 1999, pp. 217-222, 236, [ISSN 0351-1731]
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Spišiak, Peter - Danihelová, Daniela: Niektoré otázky kvality života v suburbárnom priestore Bratislavy. AFRNUC, Geographica Nr. 41, Bratislava, 1998, pp. 155-163, [ISBN 80-223-1372-6]
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Spišiak, Peter: Poľnohospodárstvo v marginálnych oblastiach (na príklade Bielych Karpát).Folia geographica 3, AFSHNUP, Prírod. vedy, roč. XXXII., Prešov, 1998, pp. 198-203, [ISBN 80-88722-64-0],
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Spišiak, Peter: The current rural landscape and agriculture in Slovakia. AFRNUC, Geographica Nr. 37, UK, Bratislava, 1996, pp.214-221, [ISBN 80-223-1042-5],
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Kollár, Daniel - Spišiak, Peter: Problém zamestnanosti vidieckeho obyvateľstva v podhorskom regióne (na príklade Bielych Karpát). Geogr. Slovaca, Nr. 10, SAV, Bratislava, 1995, pp. 97-105
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Spišiak, Peter: Alimentary facilities of Petržalka. AFRNUC, Geogr., Nr. 34, Bratislava, 1992, pp. 24-32, [ISBN 80-223-0827-7].
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Spišiak, Peter: Priestorové vzťahy v agrokomplexe. [Spetial relationships in the Agrocomplex]. Geogr. časop., roč. 42, č. 4, GÚ SAV, Bratislava,1990, pp. [401-409, F 7032 4920]
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Spišiak, Peter: Poľnohospodárske využitie Horehronia a možnosti jeho intenzifikácie. AFRNUC, Geogr. Nr. 28, Bratislava, 1989, pp. 81-97, [067-499-88 02/69
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok