www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Roman Fila, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: roman.fila@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9179
miestnosť: CH1-B1/6
konzultačné hodiny: Utorok: 9:30 - 11:30
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVybrané publikácie (2):
ROCHOVSKÁ, A., HOLUBOVÁ, B., FILA, R. (2006): Perspektívy uplatnenia sa absolventov postgraduálneho vzdelávania v organizáciách hospodárskej praxe s dôrazom na uplatnenie sa žien. Výhľadová štúdia vypracovaná v rámci ESF projektu "Pilotný projekt Centra postgraduálneho prírodovedného vzdelávania (CPPV)", PRIF UK, Bratislava.
XXX - Iná ako "A" kategória
1. Vybrané druhy správania v suburbánnej zóne Bratislavy / Roman Fila Geografické informácie 8. Stredoeurópsky priestor. - ISBN 80-8050-784-8. - Nitra : UKF, 2004. - S. 430-434
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok