www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Výskum - domáce projekty

Granty riešené na oddelení ekonomickej a sociálnej geografie od roku 2005

Názov: Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve (spoluriešiteľské pracovisko)
Obdobie realizácie:2018-2021
Typ:APVV-17-0141
Zodpovedný riešiteľ:Doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD.

Názov: Participatívne formáty edukácie geografie na univerzitách
Obdobie realizácie:2017-2019
Typ:KEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Alena Rochovská, PhD.

Názov: Keď pracovať nestačí: znásobená marginalita v slovenskej spoločnosti - sociálne a priestorové znevýhodnenie vo vzťahu k trhu práce
Obdobie realizácie:2017-2019
Typ:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Marcel Horňák, PhD.

Názov: Autonómnosť, vzájomná závislosť a interakcie priestorových systémov
Obdobie realizácie:2016-2019
Typ:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Ján Buček, PhD.

Názov: Metodológia a hodnotenie impaktov kohéznych politík na marginalizované rómske komunity: Analýza výsledkov a prognózy ďalšieho vývoja
Obdobie realizácie:2015-2018
Typ:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Alena Rochovská, PhD.

Názov: Mestské aglomerácie v Slovenskej republike
Obdobie realizácie:2015-2017
Typ:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.

Názov: Sprievodca najmodernejšou kvalitatívnou a kvantitatívnou metodológiou v geografii – ako efektívne hľadať a interpretovať odpovede na výskumné otázky
Obdobie realizácie:2013-2014
Typ:KEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Alena Rochovská, PhD.

Názov: Mikroregióny - priestorové jednotky pre komunálnu reformu v Slovenskej republike
Obdobie realizácie:2011-2013
Typ:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.

Názov: Adaptabilita priestorových systémov v post-transformačnom období
Obdobie realizácie:2011-2013
Typ:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Ján Buček, PhD.

Názov: Cities Regrowing Smaller - Fostering Knowledge on Regeneration Strategies in Shrinking Cities across Europe
Obdobie realizácie:2009-2013
Typ:COST
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Ján Buček, PhD., doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

Názov: Príprava nového študijného programu v anglickom jazyku: "Geography of societies in transformation"
Obdobie realizácie:2009-2011
Typ:KEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Alena Rochovská, PhD.
Bližšie informácie o projekte:http://www.humannageografia.sk/kega

Názov: Nové podoby priestorovej organizácie ekonomických, sociálnych a politických javov na Slovensku po vstupe do Európskej Únie
Obdobie realizácie:2008-2010
Typ:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Ján Buček, PhD.

Názov: Jedno miesto - veľa svetov: geografická variabilita životných stratégií v slovenskej spoločnosti
Obdobie realizácie:2008-2010
Typ:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Alena Rochovská, PhD.
Bližšie informácie o projekte:http://www.humannageografia.sk/projekt1

Názov: Suburbanizácia najväčších miest SR ako súčasť suburbanizačného procesu v strednej Európe
Obdobie realizácie:2006-2008
Typ:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.

Názov: Faktor sídelnej hierarchie, komunálna politika a procesy integrácie v kontexte vývoja štruktúry krajín strednej a východnej Európy
Obdobie realizácie:2005-2007
Typ:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Pavol Korec, CSc.

Názov: Marginalita ako dôsledok priestorovo diferencovaného socio-ekonomického vývoja a regionálny rozvoj na Slovensku v podmienkach integrácie do EÚ
Obdobie realizácie:2005-2007
Typ:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Marcel Horňák, PhD.


Granty riešené na oddelení demografie od roku 2006

Názov: Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach
Obdobie realizácie:2018-2021
Typ:APVV-17-0079
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

Názov: Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie
Obdobie realizácie:2016-2020
Typ:APVV-15-0184
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Marcela Káčerová, PhD.

Názov: Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti
Obdobie realizácie:2013-2016
Typ:APVV
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

Názov: Nové demografické analýzy a prognózy obyvateľstva Slovenska a jej regiónov s využitím progresívnych geografických aplikácií
Obdobie realizácie:2012-2014
Typ:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.

Názov: Dotačný projekt MŠ SR na rozvoj vedy a techniky (výzva CD-2008-16910/36981) s názvom Vytvorenie a prevádzkovanie informačných zdrojov demografických a štatistických údajov pre účely podpory výskumu a vývoja v rámci univerzity a ďalších výskumných inštitúcií
Obdobie realizácie:2009
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
Bližšie informácie o projekte:http://www.humannageografia.sk/demografia

Názov: História slovenskej evanjelickej cirkvi a.v.
Obdobie realizácie:2007-2009
Typ:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.
Bližšie informácie o projekte:http://www.humannageografia.sk/atlasecav

Názov: Nové trendy vývoja populačných procesov a štruktúr na Slovensku a prognózy ich vývoja
Obdobie realizácie:2006-2008
Typ:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc.

Názov: Demografia a demogeografia - dôležité vedné disciplíny a ich význam pre spoločnosť
Obdobie realizácie:2006-2008
Typ:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Branislav Bleha, PhD.

 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok