Katedra humánnej geografie a demografie

Prečo študovatˇ GEOGRAFIU na Prírodovedeckej fakulte?

Katedra humánnej geografie a demografie

Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni jeden akreditovaný študijný program - Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

Overview

Prihlášky na študijný program "Geografia a demografia v štátnej správe a samospráve" posielajte do 15.3.2017

Pozrieť video

Vedúci Katedry humánnej geografie a demografie doc. RNDr. Ján Buček, PhD. za geografickú sekciu predstavuje v krátkej video-prezentácii štúdium geografie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Kontakt

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského

Katedra humánnej geografie a demografie

Mlynská dolina, Ilkovičova 6

84215 Bratislava

Tel: +421/2/60296380