bootstrap dropdown

Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

Prečo študovať geografiu na Prírodovedeckej fakulte?

Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni jeden akreditovaný študijný program - Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.


Možnosť prihlásiť sa na študijný program "Geografia a demografia v štátnej správe a samospráve" je predĺžená do 14.6.2018 !

Pozrieť video

Vedúci Katedry ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja doc. RNDr. Ján Buček, PhD. za geografickú sekciu predstavuje v krátkej video-prezentácii štúdium geografie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Niekoľko dôležitých odkazov,

ktoré Vám pomôžu zorientovať sa

Na záver...

Počas samotného štúdia si naši študenti neodnášajú len dôležité poznatky, ale môžu spoznať aj mnohé zaujímavé lokality u nás doma ale aj v zahraničí, prípadne môžu povzbudiť našich zamestnancov na pravidelných športových podujatiach, ktorých sa naši kolegovia zúčastňujú. Aj zábava a relax patria predsa k životu :)

Adresa

Mlynská dolina, Ilkovičova 6 
84215, Bratislava

Kontakt

E-mail: khg@fns.uniba.sk 
Tel.: +421 2 60 296 380