Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra ponúka odborný pohľad na sociálne, ekonomické, politické a populačné otázky ovplyvňujúce vývoj našej spoločnosti. Pri ich riešení sú využívané moderné analytické postupy geografického výskumu, ako aj možnosti nástrojov GIS. Náš prístup k hodnoteniu aktuálnych spoločenských problémov zohľadňuje úlohu priestorových vzťahov a väzieb, ktoré rozhodujúcim spôsobom formujú demografický a sídelný vývoj, spoločenské pomery, ekonomické aktivity a politické rozhodnutia nielen v našej krajine, ale i v medzinárodnom kontexte.

Naše aktivity koncentrujeme na výskum sociálno-ekonomických a regionálnych disparít, verejnej správy a verejnej politiky, realizujeme demografické analýzy, prognózy a výskumy demografického vývoja, v prípade nášho hlavného mesta uskutočňujeme jeho urbánno-geografický monitoring.

Štúdium na katedre

Vybrané publikácie katedry

Vybrané publikácie

V tejto časti stránky si môžete pozrieť niektoré významné publikácie autorov z našej katedry.

Slavík V.: Cezhraničná spolupráca a zahraničná partnerská spolupráca.

Benža, D., Kusendová, D., Stanek, R.: Záhorie na začiatku 20.storočia: Demografický obraz tradičného regiónu.

Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4
pavilón CH1-B1
telefón (skeretariát): +421/2/90 14 1128
e-mail: khg@uniba.sk