www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Zamestnanci katedry - Oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie


[ telefónne císlo pre celú fakultu je: +421/2/90 14 (+ príslušná klapka) ]

  Oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie
pracovník e-mail klapka miestnosť
  prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.  pavol.korec@uniba.sk9316CH1-B1/9
  prof. RNDr. Ján Buček, PhD.  jan.bucek@uniba.sk9310CH1-B1/14
  doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.  vladimir.slavik@uniba.sk9388CH1-B1/10
  doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD.  marcel.hornak@uniba.sk9641CH1-B1/3
  Mgr. Ingrid Bučeková, PhD.  ingrid.bucekova@uniba.sk2089CH1-B1/14
  Mgr. Alena Rochovská, PhD.  alena.rochovska@uniba.sk9163CH1-B1/4
  Mgr. Jaroslav Rusnák, PhD.  jaroslav.rusnak@uniba.sk9179CH1-B1/6
  RNDr. Michal Klobučník, PhD.  michal.klobucnik@uniba.sk9695CH1-B1/12
  RNDr. Martin Plešivčák, PhD.  martin.plesivcak@uniba.sk9625CH1-B1/11
  Mgr. Lucia Škamlová, PhD.  lucia.skamlova@uniba.sk9533CH1-B1/13
  RNDr. Vojtěch Przybyla, PhD.  vojtech.przybyla@uniba.sk2200CH2-337b
  Doktorandi na oddelení humánnej geografie
  Mgr. Renáta Farkas  renata.farkas@uniba.sk9389CH1-B1/8
  Mgr. Richard Hluško  hlusko1@uniba.sk9692CH2-131

 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok