www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Zamestnanci katedry - doktorandské štúdium


[ telefónne císlo pre celú fakultu je: +421/2/90 14 (+ príslušná klapka) ]

  Oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie
pracovník e-mail klapka miestnosť
  Doktorandi na oddelení ekonomickej a sociálnej geografie
  Mgr. Renáta Farkas  renata.farkas@uniba.sk9389CH1-B1/8
  Mgr. Richard Hluško  hlusko1@uniba.sk9692CH2-131

  Oddelenie demogeografie a demografie
pracovník e-mail klapka miestnosť
  Doktorandi na oddelení demogeografie a demografie
  Mgr. Milan Takáč  takac28@uniba.sk9239B1-310
  Mgr. Alžbeta Garajová  garajova29@uniba.sk9389CH1-B1/8
  Mgr. Richard Stanek  stanek13@uniba.sk9692CH2-131

 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok