www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Výskumné skupiny

Výskumné skupiny katedry odrážajú vývoj priorít výskumu v humánnej geografii a demografii, ako aj spoločenskú potrebu. Odrážajú konkrétne bádateľské aktivity pracovníkov. Sú výsledkom ich spontánnych vzájomných interakcií a spoločného tvorivého úsilia s vyústením vo výskumných projektoch a vedeckých publikáciách. Medzi jednotlivými výskumnými skupinami katedry a ich členmi prebieha intenzívna spolupráca.

Výskumné skupiny na našej katedre:

» Geografia a komplexné systémy spoločnosti
Členovia tímu: S. Ondoš, J. Rusnák, P. Korec, D. Kusendová, P. Ďurček, L. Belušák
Hlavné smery výskumu:
 • Filozofia a teória priestorovej organizácie spoločnosti
 • Metodológia a modelovanie komplexných dynamických systémov
 • Sociálne siete, metódy sieťovej analýzy a aplikácie
 • Spoločenská dynamika, evolúcia a samoorganizácia
 • Poznanie, vzdelanie a inovácie
» Publikácie a projekty výskumnej skupiny

» Demografické analýzy a prognózy, výskum ľudských zdrojov
Členovia tímu: B. Bleha, B. Šprocha, M. Káčerová, G. Nováková, P. Ďurček, A. Kakaš, M. Szabo
Hlavné smery výskumu:
 • Demografické procesy – faktory a mechanizmy zmien
 • Demografický vývoj v priestore – regionálna a lokálna úroveň
 • Geoštatistické metódy v meraní demografických nerovnomerností
 • Prognózy demografického vývoja a ľudských zdrojov
 • Populačné politiky
» Publikácie a projekty výskumnej skupiny

» Politická geografia, geografia volieb a politiky Európskej únie
Členovia tímu: J. Buček, M. Plešivčák, V. Przybyla
Hlavné smery výskumu:
 • Demokracia, participácia a “governance”
 • Národné, regionálne a lokálne súvislosti volebného správania obyvateľstva
 • Politicko-geografické súvislosti sociálno-ekonomického rozvoja
 • Politická geografia miestnej úrovne a politiky mestského a vidieckeho rozvoja EÚ
 • Geografické aspekty politík EÚ a impakt kohéznej politiky EÚ na sociálny a ekonomický rozvoj
 • Manažment a monitoring fondov EÚ a ich teritoriálna distribúcia
» Publikácie a projekty výskumnej skupiny

» Mestá, sídelné systémy a Bratislavský mestský región
Členovia tímu: P. Korec, V. Slavík, B. Bleha, M. Horňák, A. Rochovská, I. Bučeková, M. Plešivčák, R. Fila, K. Matejová
Hlavné smery výskumu:
 • Transformačné procesy v mestách a sprievodné konflikty
 • Procesy suburbanizácie a transformácia zázemia miest
 • Identifikácia a hierarchizácia sídelných štruktúr, medzisídelné väzby
 • Segregácia, gentrifikácia, uzavreté komunity v mestách
 • Zmenšovanie miest (shrinking) a jeho dopady
 • Vnútorná priestorová štruktúra mesta
 • Územné a strategické plánovanie rozvoja miest
» Publikácie a projekty výskumnej skupiny

» Geografia verejnej správy a verejnej politiky
Členovia tímu: V. Slavík, J. Buček, V. Bačík, M. Klobučník
Hlavné smery výskumu:
 • Priestorové súvislosti verejnej správy a verejných politík
 • Procesy reforiem v samospráve a štátnej správe
 • Verejné financie, miestne financie a financializácia
 • Cezhraničná a zahraničná partnerská spolupráca
 • Urbánna a regionálna politika
 • E-government a digitalizácia verejnej správy
» Publikácie a projekty výskumnej skupiny

» Atlasová tvorba a vizualizácia geografických a demografických dát
Členovia tímu: D. Kusendová, V. Bačík, J. Majo, M. Klobučník
Hlavné smery výskumu:
 • Aplikácia nových techník a nástrojov vizualizácie geografických a demografických dát
 • Návrh a optimalizácia vhodných tématických nástrojov pre kartografickú vizualizáciu
 • Analýzy priestorových sociálno-ekonomických väzieb pomocou geoinformačných nástrojov
 • Digitalizácia historických štatistických a mapových zdrojov
 • Tvorba humánno-geografických a demografických databáz pre tvorbu atlasov a ich spracovanie v prostredí geografických informačných systémov (desktop mapping) a grafických programov (desktop publishing)
 • Vizualizácia geografickcýh databáz v prostredí internetu
» Publikácie a projekty výskumnej skupiny

» Diverzita, nerovnosti, dostupnosť
Členovia tímu: M. Horňák, A. Rochovská, M. Káčerová, J. Majo, S. Ondoš, J. Rusnák, G. Nováková, B. Šprocha, P. Spišiak, L. Málikova, J. Antoš
Hlavné smery výskumu:
 • Sociálna a kultúrna geografia rurálneho priestoru
 • Výskum etnickej a konfesionálnej diverzity stredoeurópskej spoločnosti
 • Sociálne nerovnosti, chudoba a vylúčenie
 • Problematika marginalizovaných rómskych komunít
 • Vývoj vybraných demografických štruktúr a jeho dôsledky pre spoločnosť (s dôrazom na stárnutie)
 • Dopravná dostupnosť a nerovnosti v dostupnosti príležitostí
 • Sociálna politika, sociálna starostlivosť a služby
» Publikácie a projekty výskumnej skupiny 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok