www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Medzinárodné projekty

Výber z participácie na medzinárodných projektoch
 • Evaluation of cartographic functionality in GIS software (2008-2009, International Visegrad Fund)
 • Intermunicipal cooperation in Slovakia (UNDP, 2008-2009)
 • COST Action TU0803 „Cities Regrowing Smaller (2011-2013)
 • Managing Migration and its Effects in SEE Transnational Actions Towards Evidence Based Strategies (SEEMIG, grantová schéma South-East Europe Programme), 2012-2014
 • GRINCOH - Growth – Innovation – Competitiveness: Fostering Cohesion in Central and Eastern Europe. (EU 7FP, 2012-2015)
 • Socio-economic growth in the context of areas arising of growth and economic stagnation, main contractor (grant - National Science Centre in Poland, 2011-2014)
 • Self-rule Index of Local Authorities 1990-2014 (EC, 2015)
 • Transport Integration for Prosperity. The Importance of Rail Connections for the V4 Internal Cohesion (Visegrad Fund, 2015-2016)
 • IQ-Net Monitoring kvality programovania a implementácie kohéznej politiky EÚ na Slovensku (European Policies Research Centre, 2015-2017)
 • The Future of Religious Faith from Central Eastern European Perspective (J. Templeton Foundation, 2016-2017)
 • YOUMIG - Improving Institutional Capacities and Fostering Cooperation to Tackle the Impacts of Transnational Youth Migration (Interreg Danube, 2017-2019)
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok