www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Výskum - granty riešené na oddelení demografie od roku 2006

Názov: Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti
Obdobie realizácie:2013-2016
Typ:APVV
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

Názov: Nové demografické analýzy a prognózy obyvateľstva Slovenska a jej regiónov s využitím progresívnych geografických aplikácií
Obdobie realizácie:2012-2014
Typ:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.

Názov: Dotačný projekt MŠ SR na rozvoj vedy a techniky (výzva CD-2008-16910/36981) s názvom Vytvorenie a prevádzkovanie informačných zdrojov demografických a štatistických údajov pre účely podpory výskumu a vývoja v rámci univerzity a ďalších výskumných inštitúcií
Obdobie realizácie:2009
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
Bližšie informácie o projekte:http://www.humannageografia.sk/demografia

Názov: História slovenskej evanjelickej cirkvi a.v.
Obdobie realizácie:2007-2009
Typ:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.
Bližšie informácie o projekte:http://www.humannageografia.sk/atlasecav

Názov: Nové trendy vývoja populačných procesov a štruktúr na Slovensku a prognózy ich vývoja
Obdobie realizácie:2006-2008
Typ:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc.

Názov: Demografia a demogeografia - dôležité vedné disciplíny a ich význam pre spoločnosť
Obdobie realizácie:2006-2008
Typ:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Branislav Bleha, PhD.

 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok