www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Všetky predmety (interné štúdium)

idpredmetvyučujúcisemester
1  Aplikovaná kartografia  Kusendovázimný
2  Cezhraničná a zahraničná partnerská spolupráca  Slavíkletný
3  Demogeografia  Nováková, Káčerová, Šprochazimný
4  Demogeografia a demografia (1)  Bleha, Káčerová, Novákováletný
5  Demogeografia a demografia (2)  Bleha, Káčerová, Novákovázimný
6  Demografická analýza (1)  Káčerová, Kusendovázimný
7  Demografická analýza (2)  Bleha, Šprochaletný
8  Demografická štatistika  Kusendová, Pastorletný
9  Demografické štruktúry  Majo, Káčerová, Blehazimný
10  Demografické teórie a aktuálne výskumné trendy  Blehaletný
11  Dizajn databáz a informačné systémy  Kusendová, Bačíkletný
12  Ekonómia pre geografov  Buček, Plešivčákzimný
13  Ekonomická geografia I  Horňák, Koreczimný
14  Ekonomická geografia II  Spišiak, Bučekováletný
15  Exkurzie    
16  Fyzická geografia (1)  Bizubová, Trizna, Melozimný
17  Fyzická geografia (2)  Bizubová, Minár, Ružekletný
18  Fyzická geografia (3)  Trizna, Pišút, Jenčo, Polčákzimný
19  Geografia a verejná politika  Buček, Plešivčákletný
20  Geografia cestovného ruchu, voľného času a športu  Bačík, Klobučník, Bučekzimný
21  Geografia hotelierstva  Bučeková, Slavíkzimný
22  Geografia mesta  Koreczimný
23  Geografia náboženstiev  Korec, Majo, Novákovázimný
24  Geografia obchodu  Bučeková, Korecletný
25  Geografia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva  Spišiak, Korecletný
26  Geografia priemyslu a dopravy  Horňák, Koreczimný
27  Geografia sídiel  Slavík, Klobučníkzimný
28  Geografia služieb  Bučeková, Bučekletný
29  Geografia verejnej správy  Slavík, Klobučníkletný
30  Geografia vidieka  Spišiak, Rochovskáletný
31  Geography of Transitive Societies  Bleha, Buček, Horňák, Majo, Ondoš, Rochovskázimný
32  Geoinformačné modelovanie v demogeografii  Kusendováletný
33  Geoinformatika pre demografiu a humánnu geografiu  Bačík, Kusendováletný
34  Humánna geografia I  Horňák, Korecletný
35  Humánna geografia II  Spišiak, Bučekovázimný
36  Informačné systémy a geoaplikácie vo verejnej správe  Kusendová, Bačíkzimný
37  Informatizácia vo verejnej správe  Bačík, Kusendováletný
38  Internacionalizácia a globalizácia  Korecletný
39  Kvalitatívne metódy v geografii  Rochovská, Bučekletný
40  Kvantitatívne metódy v geografii  Ondoš, Kusendovázimný
41  Manažment a komunikácia vo verejnej správe pre geografov  Fila, Klobučník, Bučekletný
42  Odborná prax z demogeografie  Kusendová, Blehazimný
43  Počítačová tvorba máp  Kusendová, Bačík, Majozimný
44  Politická geografia  Buček, Plešivčákzimný
45  Politika Európskej únie  Plešivčákzimný
46  Populačná a rodinná politika  Blehazimný
47  Populačné projekcie a prognózy  Blehazimný
48  Populačný vývoj Slovenska  Majo, Kusendováletný
49  Populačný vývoj sveta  Bleha, Majoletný
50  Použitie počítačov v humánnej geografii a demografii (1)  Klobučník, Blehazimný
51  Použitie počítačov v humánnej geografii a demografii (2)  Klobučník, Blehaletný
52  Právo pre geografov  Slavíkzimný
53  Priestorová mobilita obyvateľstva  Kusendová, Káčerováletný
54  Projektový manažment a manažment projektov financovaných z fondov EÚ   Plešivčák, Klobučníkletný
55  Realitný trh a bývanie  Ondoš, Bučekzimný
56  Rurálne systémy  Spišiakzimný
57  Semináre  všetci učitelia
58  Sídelné systémy  Slavík, Klobučníkzimný
59  Sociálna geografia  Rochovská, Slavíkzimný
60  Sociológia pre geografov  Fila, Rochovská, Slavíkzimný
61  Štatistické metódy pre demogeografov  Kusendová, Novákováletný
62  Štatistika pre geografov  Nováková, Blehazimný
63  Teória a metodológia humánnej geografie  Koreczimný
64  Teórie a metódy výskumu mesta  Ondoš, Majo, Bučekletný
65  Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónov  Korec, Rusnákletný
66  Terénna prax v inštitúciách samosprávy  Slavíkzimný
67  Terénna prax v inštitúciách štátnej správy  Slavíkzimný
68  Terénna prax z humánnej geografie a verejnej správy  Slavík, Horňákletný
69  Terénny výskum v humánnej geografii  Horňák, Klobučník, Plešivčák, Rochovskáletný
70  Urbánna ekonómia, miestne financie a rozvoj  Buček, Plešivčákletný
71  Úvod do demografie a demoinformatiky  Majo, Kusendovázimný
72  Územné plánovanie  Horňák, Slavíkzimný
73  Verejná správa  Slavík, Klobučníkletný
74  Všeobecná geografia  Križan, Tolmáčizimný
75  Všeobecné oznamy  všetci vyučujúci
76  Vybrané demografické problémy Európy  Káčerováletný
77  Vybrané kapitoly z kultúrnej geografie Slovenska  Majo, Blehaletný
78  Základy matematiky  Nováková, Koreczimný
 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok