www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Všetky predmety (interné štúdium)

idpredmetvyučujúcisemester
1  Aplikácie GIS nástrojov v geografickom výskume  Bačíkzimný
2  Aplikovaná kartografia  Kusendovázimný
3  Cezhraničná a zahraničná partnerská spolupráca  Slavíkletný
4  Demogeografia  Nováková, Káčerová, Šprochazimný
5  Demogeografia a demografia (1)  Bleha, Káčerová, Novákováletný
6  Demogeografia a demografia (2)  Bleha, Káčerová, Novákovázimný
7  Demografická analýza (1)  Káčerová, Kusendovázimný
8  Demografická analýza (2)  Bleha, Šprochaletný
9  Demografická štatistika  Kusendová, Pastorletný
10  Demografické štruktúry  Majo, Káčerová, Blehazimný
11  Demografické teórie a aktuálne výskumné trendy  Blehaletný
12  Dizajn databáz a informačné systémy  Kusendová, Bačíkletný
13  Ekonómia pre geografov  Buček, Plešivčákzimný
14  Ekonomická geografia I  Horňák, Koreczimný
15  Exkurzie    
16  Fyzická geografia (1)  Bizubová, Trizna, Melozimný
17  Fyzická geografia (2)  Bizubová, Minár, Ružekletný
18  Fyzická geografia (3)  Trizna, Pišút, Jenčo, Polčákzimný
19  Geografia a verejná politika  Buček, Plešivčákletný
20  Geografia cestovného ruchu, voľného času a športu  Bačík, Klobučník, Bučekzimný
21  Geografia hotelierstva  Bučeková, Slavíkzimný
22  Geografia mesta  Koreczimný
23  Geografia náboženstiev  Korec, Majo, Novákovázimný
24  Geografia obchodu  Bučeková, Korecletný
25  Geografia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva  Spišiak, Korecletný
26  Geografia poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a cestovného ruchu  Spišiak, Bučekováletný
27  Geografia priemyslu a dopravy  Horňák, Koreczimný
28  Geografia sídiel  Slavík, Klobučníkzimný
29  Geografia služieb  Bučeková, Bučekletný
30  Geografia verejnej správy  Slavík, Klobučníkletný
31  Geografia vidieka  Spišiak, Rochovskáletný
32  Geography of Transitive Societies  Bleha, Buček, Horňák, Majo, Ondoš, Rochovskázimný
33  Geoinformačné modelovanie v demogeografii  Kusendováletný
34  Geoinformatika pre demografiu a humánnu geografiu  Bačík, Kusendováletný
35  Humánna geografia I  Horňák, Korecletný
36  Humánna geografia II  Spišiak, Bučekovázimný
37  Informačné systémy a geoaplikácie vo verejnej správe  Kusendová, Bačíkzimný
38  Informatizácia vo verejnej správe  Bačík, Kusendováletný
39  Internacionalizácia a globalizácia  Korecletný
40  Komplexná humánna geografia  Korec, Rusnákletný
41  Kvalitatívne metódy v geografii  Rochovská, Bučekletný
42  Kvantitatívne metódy v geografii  Ondoš, Kusendovázimný
43  Manažment a komunikácia vo verejnej správe pre geografov  Fila, Klobučník, Bučekletný
44  Odborná prax z demogeografie  Kusendová, Blehazimný
45  Počítačová tvorba máp  Kusendová, Bačík, Majozimný
46  Politická geografia  Buček, Plešivčákzimný
47  Politika Európskej únie  Plešivčákzimný
48  Populačná a rodinná politika  Blehazimný
49  Populačné projekcie a prognózy  Blehazimný
50  Populačný vývoj Slovenska  Majo, Kusendováletný
51  Populačný vývoj sveta  Bleha, Majoletný
52  Použitie počítačov v humánnej geografii a demografii (1)  Klobučník, Blehazimný
53  Použitie počítačov v humánnej geografii a demografii (2)  Klobučník, Blehaletný
54  Právo pre geografov  Slavíkzimný
55  Priestorová mobilita obyvateľstva  Kusendová, Káčerováletný
56  Projektový manažment a manažment projektov financovaných z fondov EÚ   Plešivčák, Klobučníkletný
57  Realitný trh a bývanie  Ondoš, Bučekzimný
58  Rurálne systémy  Spišiakzimný
59  Semináre  všetci učitelia
60  Sídelné systémy  Slavík, Klobučníkzimný
61  Sociálna geografia  Rochovská, Slavíkzimný
62  Sociológia pre geografov  Fila, Rochovská, Slavíkzimný
63  Štatistické metódy pre demogeografov  Kusendová, Novákováletný
64  Štatistika pre geografov  Nováková, Blehazimný
65  Teória a metodológia humánnej geografie  Koreczimný
66  Teórie a metódy výskumu mesta  Ondoš, Majo, Bučekletný
67  Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónov  Korec, Rusnákletný
68  Terénna prax v inštitúciách samosprávy  Slavíkzimný
69  Terénna prax v inštitúciách štátnej správy  Slavíkzimný
70  Terénna prax z humánnej geografie a verejnej správy  Slavík, Horňákletný
71  Terénny výskum v humánnej geografii  Horňák, Klobučník, Plešivčák, Rochovskáletný
72  Urbánna ekonómia, miestne financie a rozvoj  Buček, Plešivčákletný
73  Úvod do demografie a demoinformatiky  Majo, Kusendovázimný
74  Územné plánovanie  Horňák, Slavíkzimný
75  Verejná správa  Slavík, Klobučníkletný
76  Všeobecná geografia  Križan, Tolmáčizimný
77  Všeobecné oznamy  všetci vyučujúci
78  Vybrané demografické problémy Európy  Káčerováletný
79  Vybrané kapitoly z kultúrnej geografie Slovenska  Majo, Blehaletný
80  Základy matematiky  Nováková, Koreczimný
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok