www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Všetky predmety (interné štúdium)

idpredmetvyučujúcisemester
1  Aplikovaná kartografia  Kusendovázimný
2  Cezhraničná a zahraničná partnerská spolupráca  Slavíkletný
3  Demogeografia  Nováková, Káčerová, Šprochazimný
4  Demogeografia a demografia (1)  Bleha, Káčerová, Novákováletný
5  Demogeografia a demografia (2)  Bleha, Káčerová, Novákovázimný
6  Demografická analýza (1)  Káčerová, Kusendovázimný
7  Demografická analýza (2)  Bleha, Šprochaletný
8  Demografická štatistika  Kusendová, Pastorletný
9  Demografické štruktúry  Majo, Káčerová, Blehazimný
10  Demografické teórie a aktuálne výskumné trendy  Blehaletný
11  Dizajn databáz a informačné systémy  Kusendová, Bačíkletný
12  Ekonómia pre geografov  Buček, Plešivčákzimný
13  Ekonomická geografia I  Horňák, Koreczimný
14  Exkurzie    
15  Fyzická geografia (1)  Bizubová, Trizna, Melozimný
16  Fyzická geografia (2)  Bizubová, Minár, Ružekletný
17  Fyzická geografia (3)  Trizna, Pišút, Jenčo, Polčákzimný
18  Geografia a verejná politika  Buček, Plešivčákletný
19  Geografia cestovného ruchu, voľného času a športu  Bačík, Klobučník, Bučekzimný
20  Geografia hotelierstva  Bučeková, Slavíkzimný
21  Geografia mesta  Koreczimný
22  Geografia náboženstiev  Korec, Majo, Novákovázimný
23  Geografia obchodu  Bučeková, Korecletný
24  Geografia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva  Spišiak, Korecletný
25  Geografia poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a cestovného ruchu  Spišiak, Bučekováletný
26  Geografia priemyslu a dopravy  Horňák, Koreczimný
27  Geografia sídiel  Slavík, Klobučníkzimný
28  Geografia služieb  Bučeková, Bučekletný
29  Geografia verejnej správy  Slavík, Klobučníkletný
30  Geografia vidieka  Spišiak, Rochovskáletný
31  Geography of Transitive Societies  Bleha, Buček, Horňák, Majo, Ondoš, Rochovskázimný
32  Geoinformačné modelovanie v demogeografii  Kusendováletný
33  Geoinformatika pre demografiu a humánnu geografiu  Bačík, Kusendováletný
34  Humánna geografia I  Horňák, Korecletný
35  Humánna geografia II  Spišiak, Bučekovázimný
36  Informačné systémy a geoaplikácie vo verejnej správe  Kusendová, Bačíkzimný
37  Informatizácia vo verejnej správe  Bačík, Kusendováletný
38  Internacionalizácia a globalizácia  Korecletný
39  Komplexná humánna geografia  Korec, Rusnákletný
40  Kvalitatívne metódy v geografii  Rochovská, Bučekletný
41  Kvantitatívne metódy v geografii  Ondoš, Kusendovázimný
42  Manažment a komunikácia vo verejnej správe pre geografov  Fila, Klobučník, Bučekletný
43  Odborná prax z demogeografie  Kusendová, Blehazimný
44  Počítačová tvorba máp  Kusendová, Bačík, Majozimný
45  Politická geografia  Buček, Plešivčákzimný
46  Politika Európskej únie  Plešivčákzimný
47  Populačná a rodinná politika  Blehazimný
48  Populačné projekcie a prognózy  Blehazimný
49  Populačný vývoj Slovenska  Majo, Kusendováletný
50  Populačný vývoj sveta  Bleha, Majoletný
51  Použitie počítačov v humánnej geografii a demografii (1)  Klobučník, Blehazimný
52  Použitie počítačov v humánnej geografii a demografii (2)  Klobučník, Blehaletný
53  Právo pre geografov  Slavíkzimný
54  Priestorová mobilita obyvateľstva  Kusendová, Káčerováletný
55  Projektový manažment a manažment projektov financovaných z fondov EÚ   Plešivčák, Klobučníkletný
56  Realitný trh a bývanie  Ondoš, Bučekzimný
57  Rurálne systémy  Spišiakzimný
58  Semináre  všetci učitelia
59  Sídelné systémy  Slavík, Klobučníkzimný
60  Sociálna geografia  Rochovská, Slavíkzimný
61  Sociológia pre geografov  Fila, Rochovská, Slavíkzimný
62  Štatistické metódy pre demogeografov  Kusendová, Novákováletný
63  Štatistika pre geografov  Nováková, Blehazimný
64  Teória a metodológia humánnej geografie  Koreczimný
65  Teórie a metódy výskumu mesta  Ondoš, Majo, Bučekletný
66  Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónov  Korec, Rusnákletný
67  Terénna prax v inštitúciách samosprávy  Slavíkzimný
68  Terénna prax v inštitúciách štátnej správy  Slavíkzimný
69  Terénna prax z humánnej geografie a verejnej správy  Slavík, Horňákletný
70  Terénny výskum v humánnej geografii  Horňák, Klobučník, Plešivčák, Rochovskáletný
71  Urbánna ekonómia, miestne financie a rozvoj  Buček, Plešivčákletný
72  Úvod do demografie a demoinformatiky  Majo, Kusendovázimný
73  Územné plánovanie  Horňák, Slavíkzimný
74  Verejná správa  Slavík, Klobučníkletný
75  Všeobecná geografia  Križan, Tolmáčizimný
76  Všeobecné oznamy  všetci vyučujúci
77  Vybrané demografické problémy Európy  Káčerováletný
78  Vybrané kapitoly z kultúrnej geografie Slovenska  Majo, Blehaletný
79  Základy matematiky  Nováková, Koreczimný
 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok