www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
10 najnovších pridaných súborov a oznamov (interné štúdium)

Štátnicový balíček - magisterské štúdium
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Manuál stiahnutia zadávacieho listu z AIS
» Prihláška na štátnu magisterskú skúšku
Štátnicový balíček - bakalárske štúdium
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Manuál stiahnutia zadávacieho listu z AIS
» Prihláška na štátnu bakalársku skúšku


Informácia pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia programov garantovaných KHGaD o témach a zadaniach záverečných prác v akademickom roku 2018/2019

Pre uznanie predmetu, ktorý študent už absolvoval v minulých rokoch je potrebné osloviť vyučujúceho konkrétneho predmetu vopred, a to do dvoch týždňov od začiatku semestra (NIE NA KONCI semestra, ani POČAS skúškového obdobia).

 Štatistika pre geografovvšetky informácie k predmetu
DÚ z P7 - aktualizované (z 16.11.2018)pridal: Nováková | 15.11.2018

 Štatistika pre geografovvšetky informácie k predmetu
DÚ z P6 - aktualizované (z 9.11.2018)pridal: Nováková | 15.11.2018

 Štatistika pre geografovvšetky informácie k predmetu
POZOR! ZMENA TERMÍNU: písomka zo štatistiky sa pohode so študentami posúva o jeden týždeň, teda z 23.11.2018 na 30.11.2018. G. NOVÁKOVÁpridal: Nováková | 15.11.2018

 Právo pre geografovvšetky informácie k predmetu
Projektypridal: Slavík | 15.11.2018

 Právo pre geografovvšetky informácie k predmetu
Zadania prjektovpridal: Slavík | 15.11.2018

 Právo pre geografovvšetky informácie k predmetu
Evidencia účastipridal: Slavík | 15.11.2018

 Právo pre geografovvšetky informácie k predmetu
Harmonogram prednášok a referovaí projektovpridal: Slavík | 15.11.2018

 Politika Európskej únievšetky informácie k predmetu
Prednáška 7: Kohézna politika EÚpridal: Plešivčák | 15.11.2018

 Sídelné systémyvšetky informácie k predmetu
Zahraničné časopisy 2014pridal: Slavík | 15.11.2018

 Sídelné systémyvšetky informácie k predmetu
Zahraničné časopisy 2015pridal: Slavík | 15.11.2018


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok