www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
10 najnovších pridaných súborov a oznamov (interné štúdium)

» Rozpis študentov na obhajobu bakalárskych prác v šk. roku 2016/2017

Štátnicový balíček - magisterské štúdium
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Štátnicové otázky (zameranie štátna správa a samospráva)
» Štátnicové otázky (zameranie demografia)
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác
» Prihláška na štátnu magisterskú skúšku
» Štruktúra posudku diplomovej práce
Štátnicový balíček - bakalárske štúdium
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Pokyny k odovzdávaniu bakalárskych prác
» Štruktúra posudku bakalárskej práce
» Prihláška na bakalársku skúšku


Pre uznanie predmetu, ktorý študent už absolvoval v minulých rokoch je potrebné osloviť vyučujúceho konkrétneho predmetu vopred, a to do dvoch týždňov od začiatku semestra (NIE NA KONCI semestra, ani POČAS skúškového obdobia).

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
Informácia pre denných študentov súčasného 2. ročníka bakalárskeho štúdia „geografia a demografia v štátnej správe a samospráve“ o zadaniach tém bakalárskych prác pre nasledujúci akad. rok 2017/2018pridal: Buček | 28.04.2017

 Terénna prax z humánnej geografie a verejnej správyvšetky informácie k predmetu
Terénna prax z HG a VS - Evidencia pridal: Slavík | 25.06.2017

 Geografia verejnej správyvšetky informácie k predmetu
Termíny a výsledky skúšokpridal: Slavík | 24.06.2017

 Verejná správavšetky informácie k predmetu
Termíny a výsledky skúšokpridal: Slavík | 24.06.2017

 Verejná správavšetky informácie k predmetu
Termíny a výsledky skúšokpridal: Slavík | 19.06.2017

 Geografia verejnej správyvšetky informácie k predmetu
Termíny a výsledky skúšokpridal: Slavík | 19.06.2017

 Geografia verejnej správyvšetky informácie k predmetu
Termíny a výsledky skúšokpridal: Slavík | 18.06.2017

 Verejná správavšetky informácie k predmetu
Termíny a výsledky skúšokpridal: Slavík | 18.06.2017

 Geografia verejnej správyvšetky informácie k predmetu
Termíny a výsledky skúšokpridal: Slavík | 18.06.2017

 Verejná správavšetky informácie k predmetu
Termíny a výsledky skúšokpridal: Slavík | 16.06.2017

 Štatistické metódy pre demogeografovvšetky informácie k predmetu
Tabuľka hodnoteniapridal: Ďurček | 14.06.2017


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok