www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
10 najnovších pridaných súborov a oznamov (interné štúdium)

Štátnicový balíček - magisterské štúdium
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Štátnicové otázky - zameranie Humánne geografia
» Štátnicové otázky - zameranie Demografia
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác
» Prihláška na štátnu magisterskú skúšku
» Štruktúra posudku diplomovej práce
Štátnicový balíček - bakalárske štúdium
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS


Pre uznanie predmetu, ktorý študent už absolvoval v minulých rokoch je potrebné osloviť vyučujúceho konkrétneho predmetu vopred, a to do dvoch týždňov od začiatku semestra (NIE NA KONCI semestra, ani POČAS skúškového obdobia).

 Seminárevšetky informácie k predmetu
Seminárna skupina Slavík - Celkové hodnoteniepridal: Slavík | 23.04.2017

 Dizajn databáz a informačné systémyvšetky informácie k predmetu
Výsledky z 1.teoretickej previerky znalostí (19.4.2017) pridal: Kusendová | 21.04.2017

 Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónovvšetky informácie k predmetu
Dochádzka a databázypridal: Rusnák | 21.04.2017

 Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónovvšetky informácie k predmetu
Upravený vzorec pre výpočet HB indexupridal: Rusnák | 21.04.2017

 Verejná správavšetky informácie k predmetu
Projekty a poznávačka (hodnotenie)pridal: Klobučník | 20.04.2017

 Seminárevšetky informácie k predmetu
Seminárna skupina Slavík - Celkové hodnoteniepridal: Slavík | 19.04.2017

 Dizajn databáz a informačné systémyvšetky informácie k predmetu
Preskúšanie z cvičení pre tretiakov sa uskutoční 25.4.2017 o 14 50 v miestnosti B2 301pridal: Ďurček | 19.04.2017

 Dizajn databáz a informačné systémyvšetky informácie k predmetu
Hodnotenie bonusu z praktického zadaniapridal: Kusendová | 18.04.2017

 Seminárevšetky informácie k predmetu
Seminárna skupina Slavík - Vzor DPpridal: Slavík | 17.04.2017

 Seminárevšetky informácie k predmetu
Seminárna skupina Slavík - Harmonogram, úlohypridal: Slavík | 17.04.2017


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok