www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
10 najnovších pridaných súborov a oznamov (interné štúdium)

Štátnicový balíček - magisterské štúdium
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Manuál stiahnutia zadávacieho listu z AIS
» Prihláška na štátnu magisterskú skúšku
Štátnicový balíček - bakalárske štúdium
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Manuál stiahnutia zadávacieho listu z AIS
» Prihláška na štátnu bakalársku skúšku


Informácia pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia programov garantovaných KHGaD o témach a zadaniach záverečných prác v akademickom roku 2018/2019

Pre uznanie predmetu, ktorý študent už absolvoval v minulých rokoch je potrebné osloviť vyučujúceho konkrétneho predmetu vopred, a to do dvoch týždňov od začiatku semestra (NIE NA KONCI semestra, ani POČAS skúškového obdobia).

 Geografia a verejná politikavšetky informácie k predmetu
Podmienky absolvovania cvičení + inštrukcie k referátupridal: Plešivčák | 14.02.2019

 Urbánna ekonómia, miestne financie a rozvojvšetky informácie k predmetu
Študenti ZDS a ZRR budú mávať cvičenia spoločne. S cvičeniami začíname 21.2. S pozdravom, M. Plešivčákpridal: Plešivčák | 13.02.2019

 Sídelné systémyvšetky informácie k predmetu
Projektypridal: Slavík | 27.01.2019

 Kvantitatívne metódy v geografiivšetky informácie k predmetu
Dáta k dnešnej skúškepridal: Ondoš | 08.01.2019

 Kvantitatívne metódy v geografiivšetky informácie k predmetu
Znenie zadania dnešnej skúškypridal: Ondoš | 08.01.2019

 Sídelné systémyvšetky informácie k predmetu
Projektypridal: Slavík | 05.01.2019

 Sídelné systémyvšetky informácie k predmetu
Študiná literatúra a skúškapridal: Slavík | 04.01.2019

 Sídelné systémyvšetky informácie k predmetu
Zahraničné časopisy 2017pridal: Slavík | 04.01.2019

 Informačné systémy a geoaplikácie vo verejnej správevšetky informácie k predmetu
V dňoch 4.1. (o 10,00 hod.) a 9.1.2019 (14,00) možno konzultovať k výslednému hodnoteniu predmetu.
Výsledné známky boli zapísané k dnešnému dňu po ostatnej kontrole a vyhodnotení seminárnej práce.
pridal: Kusendová | 03.01.2019

 Rurálne systémyvšetky informácie k predmetu
Zápis hodnotenia predmetu Rurálne systémy do indexov bude možný v pondelok 7.1. a utorok 8.1.2019 od 15.30-17.00.pridal: Škamlová | 03.01.2019


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok