www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
10 najnovších pridaných súborov a oznamov (interné štúdium)

» Prehľad magisterského študijného programu a doporučenia pred zápisom.
» Informácie pre 1. ročník bakalárskeho štúdia v študijnom programe "Geografia v štátnej správe a samospráve".
» Informácie pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia v 1. ročníka magisterského štúdia o témach zadania záverečných prác.

Pre uznanie predmetu, ktorý študent už absolvoval v minulých rokoch je potrebné oslovit vyucujúceho konkrétneho predmetu vopred, a to do dvoch týždnov od zaciatku semestra (NIE NA KONCI semestra, ani POCAS skúškového obdobia).

 Štatistika pre geografovvšetky informácie k predmetu
Hodnotiaca tabuľkapridal: Ďurček | 21.10.2017

 Úvod do demografie a demoinformatikyvšetky informácie k predmetu
Preštudovať do 27. 10. 2017pridal: Ďurček | 20.10.2017

 Štatistika pre geografovvšetky informácie k predmetu
!!!! Oznam pre všetky skupina: dňa 3.11.2017 o 7:20 v miestnosti B1-301 sa uskutoční 1. písomka z cvičení. Tematicky bude písomka zameraná na výpočty aritmetické priemeru, harmonického priemeru, modusu, mediánu a kvantilov (kapitoly 6 až 8). Miery variability na písomke ešte nebudú :) !!!!pridal: Ďurček | 20.10.2017

 Geografia sídielvšetky informácie k predmetu
Exkurzia BRATISLAVA A OKOLIE - Programpridal: Slavík | 20.10.2017

 Sídelné systémyvšetky informácie k predmetu
Zahranicne_casopisy_2013pridal: Slavík | 19.10.2017

 Sídelné systémyvšetky informácie k predmetu
Zahranicne_casopisy_2014pridal: Slavík | 19.10.2017

 Sídelné systémyvšetky informácie k predmetu
Zahranicne_casopisy_2015pridal: Slavík | 19.10.2017

 Seminárevšetky informácie k predmetu
Seminárna skupina Slavík - Evidencia účasti a aktivítpridal: Slavík | 19.10.2017

 Politická geografiavšetky informácie k predmetu
Sk. 2 - dochádzka a hodnotenie k 19.10.pridal: Przybyla | 19.10.2017

 Územné plánovanievšetky informácie k predmetu
Témy k fotoreportážampridal: Horňák | 19.10.2017


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok