www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
10 najnovších pridaných súborov a oznamov (interné štúdium)

Pre uznanie predmetu, ktorý študent už absolvoval v minulých rokoch je potrebné osloviť vyučujúceho konkrétneho predmetu vopred, a to do dvoch týždňov od začiatku semestra (NIE NA KONCI semestra, ani POČAS skúškového obdobia).

 Dizajn databáz a informačné systémyvšetky informácie k predmetu
Prednáška 5 a oznam o previerkepridal: Kusendová | 23.03.2018

 Geoinformačné modelovanie v demogeografiivšetky informácie k predmetu
Prezntácia k téme "Cluster Analysis"pridal: Ďurček | 22.03.2018

 Geoinformačné modelovanie v demogeografiivšetky informácie k predmetu
Videá k téme "Cluster Analysis"pridal: Ďurček | 22.03.2018

 Geoinformačné modelovanie v demogeografiivšetky informácie k predmetu
Data na hodinu 22.3.2018pridal: Ďurček | 22.03.2018

 Geografia poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a cestovného ruchuvšetky informácie k predmetu
Prednáška 5 (Kľúčové pojmy)pridal: Plešivčák | 21.03.2018

 Projektový manažment a manažment projektov financovaných z fondov EÚ všetky informácie k predmetu
Prednáška s prvým prizvaným hosťom sa uskutoční v stredu 28.3. od 13:00 hod. v zasadačke katedry (miestnosť pred vstupom na katedru naľavo - "štátnicová" miestnosť). Účasť študentov je povinná.pridal: Plešivčák | 21.03.2018

 Demogeografia a demografia (1)všetky informácie k predmetu
Grafy k P5 (na 21.3.2018)pridal: Nováková | 21.03.2018

 Demogeografia a demografia (1)všetky informácie k predmetu
DÚ z prednášky 5 (21.3.2018)pridal: Nováková | 21.03.2018

 Demogeografia a demografia (1)všetky informácie k predmetu
DÚ z prednášky 3 a 4 (7. a 14.3.2018)pridal: Nováková | 21.03.2018

 Urbánna ekonómia, miestne financie a rozvojvšetky informácie k predmetu
Dochádzka a hodnotenie k 21.3.pridal: Przybyla | 21.03.2018


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok