www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
10 najnovších pridaných súborov a oznamov (interné štúdium)

» Prehľad magisterského študijného programu a doporučenia pred zápisom.
» Informácie pre 1. ročník bakalárskeho štúdia v študijnom programe "Geografia v štátnej správe a samospráve".
» Informácie pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia v 1. ročníka magisterského štúdia o témach zadania záverečných prác.

Pre uznanie predmetu, ktorý študent už absolvoval v minulých rokoch je potrebné oslovit vyucujúceho konkrétneho predmetu vopred, a to do dvoch týždnov od zaciatku semestra (NIE NA KONCI semestra, ani POCAS skúškového obdobia).

 Seminárevšetky informácie k predmetu
Seminárna skupina Slavík - Evidencia a hodnoteniepridal: Slavík | 22.01.2018

 Sídelné systémyvšetky informácie k predmetu
Termíny a výsledky skúšokpridal: Slavík | 22.01.2018

 Geografia sídielvšetky informácie k predmetu
Termíny a výsledky skúšokpridal: Slavík | 21.01.2018

 Kvantitatívne metódy v geografiivšetky informácie k predmetu
Zadaniepridal: Ondoš | 19.01.2018

 Štatistika pre geografovvšetky informácie k predmetu
Končená tabuľka hodnoteniapridal: Ďurček | 19.01.2018

 Právo pre geografovvšetky informácie k predmetu
Termíny a výsledky skúšokpridal: Slavík | 16.01.2018

 Sídelné systémyvšetky informácie k predmetu
Termíny a výsledky skúšokpridal: Slavík | 16.01.2018

 Geografia sídielvšetky informácie k predmetu
Termíny a výsledky skúšokpridal: Slavík | 16.01.2018

 Sídelné systémyvšetky informácie k predmetu
Termíny a výsledky skúšokpridal: Slavík | 14.01.2018

 Právo pre geografovvšetky informácie k predmetu
Termíny a výsledky skúšokpridal: Slavík | 13.01.2018


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok