www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
10 najnovších pridaných súborov a oznamov (interné štúdium)

Pre uznanie predmetu, ktorý študent už absolvoval v minulých rokoch je potrebné osloviť vyučujúceho konkrétneho predmetu vopred, a to do dvoch týždňov od začiatku semestra (NIE NA KONCI semestra, ani POČAS skúškového obdobia).

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
Prehľad predmetov magisterského študijného programu pre uľahčenie výberu predmetov pri zapisovaní (s doporučeniami katedry).pridal: Buček | 08.02.2017

 Verejná správavšetky informácie k predmetu
Nahlasovanie študentov (projekty)pridal: Klobučník | 24.02.2017

 Geografia verejnej správyvšetky informácie k predmetu
Zadania projektovpridal: Slavík | 24.02.2017

 Seminárevšetky informácie k predmetu
Seminárna skupina Slavík - Harmonogram, úlohypridal: Slavík | 24.02.2017

 Geografia poľnohospodárstva a lesného hospodárstvavšetky informácie k predmetu
Informacie k cviceniam a zadanie 1pridal: Máliková | 23.02.2017

 Štatistické metódy pre demogeografovvšetky informácie k predmetu
Príprava na prednášku č. 3pridal: Kakaš | 23.02.2017

 Teória a metodológia humánnej geografievšetky informácie k predmetu
Zadanie k diskusiipridal: Rusnák | 22.02.2017

 Manažment a komunikácia vo verejnej správe pre geografovvšetky informácie k predmetu
Úlohy pre študentov sa nachádzajú v kurze Manažment a komunikácia vo verejnej správe pre geografov (systém MOODLE)pridal: Klobučník | 22.02.2017

 Geografia a verejná politikavšetky informácie k predmetu
Sk. 2 - dochádzka a hodnotenie k 22.2.pridal: Przybyla | 22.02.2017

 Teória a metodológia humánnej geografievšetky informácie k predmetu
Liberalizmus v kockepridal: Rusnák | 22.02.2017

 Geografia a verejná politikavšetky informácie k predmetu
Sk. 2 - zadanie semestrálnej práce pridal: Przybyla | 22.02.2017


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok