www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
10 najnovších pridaných súborov a oznamov (interné štúdium)

Štátnicový balíček - magisterské štúdium
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Prihláška na štátnu magisterskú skúšku
Štátnicový balíček - bakalárske štúdium
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Prihláška na štátnu bakalársku skúšku


Informácia pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia programov garantovaných KHGaD o témach a zadaniach záverečných prác v akademickom roku 2018/2019

Pre uznanie predmetu, ktorý študent už absolvoval v minulých rokoch je potrebné osloviť vyučujúceho konkrétneho predmetu vopred, a to do dvoch týždňov od začiatku semestra (NIE NA KONCI semestra, ani POČAS skúškového obdobia).

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
SKALICA A OKOLIE 2018 OKTÓBER - Zoznam účastníkovpridal: Slavík | 21.10.2018

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
SKALICA A OKOLIE 2018 OKTÓBER - Programpridal: Slavík | 21.10.2018

 Demogeografia a demografia (2)všetky informácie k predmetu
Priebežné hodnotenie cvičenípridal: Ďurček | 19.10.2018

 Štatistika pre geografovvšetky informácie k predmetu
DÚ k P4 (z 19.10.2018)pridal: Nováková | 19.10.2018

 Informačné systémy a geoaplikácie vo verejnej správevšetky informácie k predmetu
PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE PREDMETU k 18.10.2018pridal: Kusendová | 18.10.2018

 Počítačová tvorba mápvšetky informácie k predmetu
Prednáškapridal: Kusendová | 18.10.2018

 Štatistika pre geografovvšetky informácie k predmetu
Zasadací poriadok - TEST 26.10.018pridal: Nováková | 17.10.2018

 Geografia náboženstievvšetky informácie k predmetu
Zadanie semestrálnej prácepridal: Majo | 17.10.2018

 Demogeografiavšetky informácie k predmetu
Grafy k P5 (na 24.10.2018)pridal: Nováková | 17.10.2018

 Demogeografia a demografia (2)všetky informácie k predmetu
Sylabus a DÚ z prednášky 18.10.2018 (Nováková)pridal: Nováková | 17.10.2018


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok