www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
10 najnovších pridaných súborov a oznamov (interné štúdium)

Štátnicový balíček - magisterské štúdium
» Harmonogram štátnych záverečných skúšok (opravný termín)
» Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác
» Štátnicové otázky (zameranie HGvŠSaS)
» Štátnicové otázky (zameranie DGvŠSaS)
» Vzor obalu a titulnej strany záverecnej práce
» Manuál nahrávania záverecnej práce do AIS
» Štruktúra posudku diplomovej práce
» Prihláška na štátnu magisterskú skúšku
Štátnicový balíček - bakalárske štúdium
» Harmonogram štátnych záverečných skúšok (opravný termín)
» Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác
» Vzor obalu a titulnej strany záverecnej práce
» Manuál nahrávania záverecnej práce do AIS
» Štruktúra posudku bakalárskej práce
» Prihláška na štátnu bakalársku skúšku


Informácia pre denných študentov súčasného 2. ročníka bakalárskeho štúdia „geografia a demografia v štátnej správe a samospráve“ o zadaniach tém bakalárskych prác pre nasledujúci akad. rok 2018/2019

Pre uznanie predmetu, ktorý študent už absolvoval v minulých rokoch je potrebné osloviť vyučujúceho konkrétneho predmetu vopred, a to do dvoch týždňov od začiatku semestra (NIE NA KONCI semestra, ani POČAS skúškového obdobia).

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
Do "Štátnicových balíčkov" pribudol harmonogram opravných štátnic pre bakalárske aj magisterské štúdium.pridal: Buček | 07.08.2018

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
SKALICA A OKOLIE 2018 OKTÓBER - Programpridal: Slavík | 01.08.2018

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
Do "štátnicových balíčkov" pribudli pokyny k odovzdávaniu záverečných prác pre bakalársky aj magisterský stupeňpridal: Buček | 18.07.2018

 Terénna prax z humánnej geografie a verejnej správyvšetky informácie k predmetu
TP z HG a VS - Zoznam pridelených obcípridal: Slavík | 30.06.2018

 Terénna prax z humánnej geografie a verejnej správyvšetky informácie k predmetu
TP z HG a VS - Inštruktáž a zoznam obcípridal: Slavík | 24.06.2018

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
Predmet Diplomová prax z humánnej geografie a demografie (1/L) sa ako jediný predmet bude dať zapísať v lete (do konca augusta). Každý vedúci práce sa dohodne so svojim študentom na konkrétnych úlohách, ktoré mu študent do dohodnutého augustového termínu korektne vypracuje. Ostatné predmety sa počas letných prázdnin neskúšajú a ani nezapisujú.pridal: Klobučník | 12.06.2018


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok