www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Predmety s odkazmi (interné štúdium)

Zobraziť len odkazy od vyučujúceho:  


Celkový počet predmetov s odkazmi: 20
(počet odkazov: 12 | počet súborov 122)

p.č.predmetpočet odkazov
1  Cezhraničná a zahraničná partnerská spolupráca  8
2  Demogeografia a demografia (1)  21
3  Dizajn databáz a informačné systémy  7
4  Exkurzie  1
5  Geografia a verejná politika  5
6  Geografia verejnej správy  17
7  Geografia vidieka  2
8  Geoinformačné modelovanie v demogeografii  6
9  Humánna geografia I  1
10  Komplexná humánna geografia  4
11  Projektový manažment a manažment projektov financovaných z fondov EÚ   10
12  Semináre  5
13  Štatistické metódy pre demogeografov  2
14  Teórie a metódy výskumu mesta  1
15  Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónov  3
16  Terénna prax z humánnej geografie a verejnej správy  2
17  Terénny výskum v humánnej geografii  2
18  Urbánna ekonómia, miestne financie a rozvoj  9
19  Verejná správa  15
20  Všeobecné oznamy  13


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok