www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Predmety s odkazmi (interné štúdium)

Zobraziť len odkazy od vyučujúceho:  


Celkový počet predmetov s odkazmi: 27
(počet odkazov: 20 | počet súborov 101)

p.č.predmetpočet odkazov
1  Aplikovaná kartografia  11
2  Demogeografia  2
3  Demogeografia a demografia (2)  7
4  Demografická analýza (1)  1
5  Ekonómia pre geografov  8
6  Exkurzie  2
7  Geografia cestovného ruchu, voľného času a športu  4
8  Geografia hotelierstva  1
9  Geografia priemyslu a dopravy  2
10  Geografia sídiel  11
11  Humánna geografia II  2
12  Informačné systémy a geoaplikácie vo verejnej správe  5
13  Kvantitatívne metódy v geografii  1
14  Počítačová tvorba máp  3
15  Politická geografia  12
16  Politika Európskej únie  2
17  Použitie počítačov v humánnej geografii a demografii (1)  2
18  Právo pre geografov  6
19  Realitný trh a bývanie  1
20  Rurálne systémy  1
21  Semináre  13
22  Sídelné systémy  7
23  Sociálna geografia  1
24  Štatistika pre geografov  4
25  Úvod do demografie a demoinformatiky  7
26  Územné plánovanie  1
27  Všeobecné oznamy  4


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok