www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Predmety s odkazmi (interné štúdium)

Zobraziť len odkazy od vyučujúceho:  


Celkový počet predmetov s odkazmi: 18
(počet odkazov: 8 | počet súborov 132)

p.č.predmetpočet odkazov
1  Cezhraničná a zahraničná partnerská spolupráca  7
2  Demogeografia a demografia (1)  26
3  Dizajn databáz a informačné systémy  14
4  Geografia a verejná politika  3
5  Geografia poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a cestovného ruchu  1
6  Geografia verejnej správy  15
7  Geografia vidieka  1
8  Geoinformačné modelovanie v demogeografii  5
9  Humánna geografia I  5
10  Použitie počítačov v humánnej geografii a demografii (2)  4
11  Projektový manažment a manažment projektov financovaných z fondov EÚ   6
12  Semináre  10
13  Štatistické metódy pre demogeografov  23
14  Teórie a metódy výskumu mesta  5
15  Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónov  2
16  Urbánna ekonómia, miestne financie a rozvoj  6
17  Verejná správa  5
18  Všeobecné oznamy  2


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok