www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Predmety s odkazmi (interné štúdium)

Zobraziť len odkazy od vyučujúceho:  


Celkový počet predmetov s odkazmi: 20
(počet odkazov: 9 | počet súborov 21)

p.č.predmetpočet odkazov
1  Aplikovaná kartografia  1
2  Demografická analýza (1)  1
3  Ekonómia pre geografov  1
4  Exkurzie  2
5  Geografia hotelierstva  1
6  Geografia sídiel  1
7  Humánna geografia II  1
8  Informačné systémy a geoaplikácie vo verejnej správe  3
9  Kvantitatívne metódy v geografii  1
10  Počítačová tvorba máp  2
11  Politická geografia  1
12  Politika Európskej únie  1
13  Použitie počítačov v humánnej geografii a demografii (1)  1
14  Právo pre geografov  1
15  Realitný trh a bývanie  1
16  Semináre  3
17  Sídelné systémy  1
18  Štatistika pre geografov  2
19  Úvod do demografie a demoinformatiky  2
20  Všeobecné oznamy  3


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok