www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Predmety s odkazmi (interné štúdium)

Zobraziť len odkazy od vyučujúceho:  


Celkový počet predmetov s odkazmi: 23
(počet odkazov: 20 | počet súborov 159)

p.č.predmetpočet odkazov
1  Aplikácie GIS nástrojov v geografickom výskume  1
2  Aplikovaná kartografia  13
3  Demogeografia  21
4  Demogeografia a demografia (2)  8
5  Ekonómia pre geografov  4
6  Geografia cestovného ruchu, voľného času a športu  2
7  Geografia mesta  2
8  Geografia náboženstiev  12
9  Geografia priemyslu a dopravy  1
10  Geografia sídiel  15
11  Humánna geografia II  1
12  Informačné systémy a geoaplikácie vo verejnej správe  5
13  Kvantitatívne metódy v geografii  1
14  Počítačová tvorba máp  6
15  Politická geografia  7
16  Politika Európskej únie  14
17  Právo pre geografov  16
18  Semináre  11
19  Sídelné systémy  8
20  Štatistika pre geografov  18
21  Územné plánovanie  2
22  Všeobecné oznamy  6
23  Základy matematiky  5


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok