www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Predmety s odkazmi (interné štúdium)

Zobraziť len odkazy od vyučujúceho:  


Celkový počet predmetov s odkazmi: 22
(počet odkazov: 16 | počet súborov 108)

p.č.predmetpočet odkazov
1  Aplikácie GIS nástrojov v geografickom výskume  1
2  Aplikovaná kartografia  11
3  Demogeografia a demografia (2)  6
4  Ekonómia pre geografov  4
5  Geografia a verejná politika  1
6  Geografia cestovného ruchu, voľného času a športu  1
7  Geografia mesta  2
8  Geografia priemyslu a dopravy  1
9  Geografia sídiel  14
10  Informačné systémy a geoaplikácie vo verejnej správe  6
11  Kvantitatívne metódy v geografii  3
12  Počítačová tvorba máp  2
13  Politická geografia  7
14  Politika Európskej únie  15
15  Právo pre geografov  16
16  Rurálne systémy  1
17  Semináre  12
18  Sídelné systémy  13
19  Štatistika pre geografov  2
20  Urbánna ekonómia, miestne financie a rozvoj  1
21  Územné plánovanie  2
22  Všeobecné oznamy  3


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok