www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Predmety s odkazmi (interné štúdium)

Zobraziť len odkazy od vyučujúceho:  


Celkový počet predmetov s odkazmi: 21
(počet odkazov: 18 | počet súborov 108)

p.č.predmetpočet odkazov
1  Cezhraničná a zahraničná partnerská spolupráca  3
2  Demogeografia a demografia (1)  8
3  Dizajn databáz a informačné systémy  13
4  Ekonomická geografia II  1
5  Exkurzie  6
6  Geografia a verejná politika  9
7  Geografia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva  1
8  Geografia verejnej správy  19
9  Geoinformačné modelovanie v demogeografii  1
10  Humánna geografia I  1
11  Kvalitatívne metódy v geografii  1
12  Populačný vývoj Slovenska  1
13  Projektový manažment a manažment projektov financovaných z fondov EÚ   8
14  Semináre  5
15  Štatistické metódy pre demogeografov  15
16  Teórie a metódy výskumu mesta  3
17  Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónov  1
18  Terénna prax z humánnej geografie a verejnej správy  4
19  Urbánna ekonómia, miestne financie a rozvoj  8
20  Verejná správa  13
21  Všeobecné oznamy  5


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok