www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Predmety s odkazmi (interné štúdium)

Zobraziť len odkazy od vyučujúceho:  


Celkový počet predmetov s odkazmi: 23
(počet odkazov: 14 | počet súborov 137)

p.č.predmetpočet odkazov
1  Aplikovaná kartografia  2
2  Demogeografia  7
3  Demogeografia a demografia (2)  2
4  Demografická analýza (1)  1
5  Ekonómia pre geografov  10
6  Exkurzie  5
7  Geografia hotelierstva  1
8  Geografia priemyslu a dopravy  1
9  Geografia sídiel  19
10  Humánna geografia II  2
11  Informačné systémy a geoaplikácie vo verejnej správe  4
12  Kvantitatívne metódy v geografii  4
13  Počítačová tvorba máp  1
14  Politická geografia  16
15  Politika Európskej únie  4
16  Právo pre geografov  17
17  Semináre  23
18  Sídelné systémy  17
19  Sociálna geografia  1
20  Štatistika pre geografov  6
21  Teória a metodológia humánnej geografie  1
22  Územné plánovanie  1
23  Všeobecné oznamy  6


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok