www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Záhorie na začiatku 20. storočia

autori: Mojmír Benža, Dagmar Kusendová, Richard Stanek

Záhorie na začiatku 20.storočia: Demografický obraz tradičného regiónu.
Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave, 1. vyd., 136 s., ISBN 978-80-223-5272-7


Vybrané časti textov z posudkov recenzentov:
„Po tom, ako sa aj na Slovensku podarilo pripraviť viaceré prehľadové práce, ktoré sčasti aj hodnotia kvalitu prameňov a štatistických edícií a prinášajú z veľkej časti spracované štatistické dáta k populačnému vývoju, by sa možno zdalo, že sa bude môcť naplno rozvinúť bádateľské úsilie a pomocou archívneho výskumu sa postupne začnú odkrývať aj predtým nebádané (alebo len zriedkavo) problémy a témy, ku ktorým chýbali základné údaje. Pravdou je, že sa tak nestalo. Preto aj v súčasnosti platí, že každá práca, ktorá sa aspoň okrajovo zaoberá populačným vývojom je skutočne veľmi cenná. O to viac, ak výsledky bádania vedú k osvetleniu nových poznatkov a prinášajú ďalšie informácie, využiteľné k pokračovaniu historického bádania. Práve takto by som charakterizoval pripravený rukopis publikácie autorského kolektívu M. Benža, D. Kusendová a R. Stanek. ... Posudzovaný rukopis je koncipovaný ako atlas, ktorý dopĺňajú sprievodné texty. Štruktúra práce je logická a nadväzujúca. Ústrednou témou publikácie je oblasť historického regiónu Záhoria a jeho obyvateľstvo podľa výsledkov sčítania obyvateľstva z roku 1910. Autori analyzovali výsledky na obecnej a regionálnej (okresnej) úrovni a výsledky prezentovali predovšetkým mapami. Z hľadiska základného charakteru prameňa autori charakterizovali a popísali obyvateľstvo podľa základných biologických znakov (pohlavie, vek), ale tiež vybraných sociálnych charakteristík (materinský jazyk, náboženstvo a konkrétnejšie najmä ekonomická aktivita).“
(z posudku prof. PhDr. Pavla Tišliara, PhD. Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave)

„Posudzovaná práca je príkladom regionálneho atlasu jedného z tradičných regiónov Slovenska – regiónu Záhorie. Oceňujem snahu autorov prezentovať doteraz málo využívané dáta z posledného uhorského sčítania v roku 1910, a to v kartografickej podobe a s komentárom.“
(z posudku doc. RNDr. Vladimíra Slavíka, CSc., Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

„Predkladaný rukopis vedeckej monografie Záhorie na začiatku 20.storočia má ambíciu podať interdisciplinárny pohľad na tradičný región inovatívnou formou. V rukopise sa spojili demografia, štatistika a kartografia, aby tak poskytli nevšedný pohľad na región a nový interpretačný rámec skúmaných javov.“
(z posudku prof. Mgr. Kataríny Slobodovej - Novákovej, PhD. Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdii, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave)» Viac informácií o atlase


» späť na zoznam publikácii

 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok