www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Doktorandské štúdium na našej katedre

Prihlasovanie na doktorandské štúdium do 31.mája 2022

Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja ponúka doktorandské štúdium v programe humánna geografia a demografia (4-ročné denné, 5-ročné externé štúdium). Katedra každoročne prijíma 1-3 nových študentov na témy vypísané pracovníkmi katedry.

Možnosť študovať tento program majú aj absolventi magisterského štúdia na iných univerzitách, vrátane absolventov príbuzných negeografických odborov (napr. ekonómia, sociológia, politické vedy, manažment, právo, informatika). Na katedra majú možnosť študovať v slovenčine bezplatne aj študenti zo zahraničia.

Viac informácii o doktorandskom štúdiu na Prírodovedeckej fakulte nájdete na:
https://fns.uniba.sk/studium/doktorandi/

Na podporu svojej prihlášky môžu uchádzači o doktorandské štúdium na katedre (okrem povinných dokumentov požadovaných fakultou - https://fns.uniba.sk/studium/doktorandi/prijimacie-konanie/) výberovej komisii na dobrovoľnej báze poskytnúť ďalšie nepovinné podporné materiály podľa svojho uváženia.
Uvítame najmä:
  • motivačný list - vysvetľujúci dôvody záujmu o štúdium a výskum v danej téme – ako zoskenovaný podpísaný dokument (max. 2 strany);
  • (akademický) odporúčací list (jeden) - zoskenovaný podpísaný dokument, pripadne odporúčací list zaslaný priamo autorom odporúčania na nižšie uvedenú mailovú adresu (neočakávame od študentov čo absolvovali štúdium na Univerzite Komenského);
  • príklad písomného výstupu uchádzača - autorizovaný text v slovenskom, českom prípadne anglickom jazyku, napr. diplomová práca, odborný článok.
Tieto doplňujúce informácie môžete zaslať na mailovú adresu vedúceho katedry (jan.bucek@uniba.sk), prípadne predložiť prijímacej komisii osobne počas prijímaceho pohovoru. 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok