www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónov

autori: Jaroslav Rusnák, Pavol Korec

Regionálny rozvoj označuje všeobecný termín zahrňujúci problémy politického, sociálneho, ekonomického alebo environmentálneho rozvoja regiónov. Rastúci záujem o problematiku regionálneho rozvoja, ktorý pozorujeme od druhej polovici 20. storočia, vyústil do formovania širokého spektra teoretických koncepcií. Zlom v zameraní teórií regionálneho rozvoja nastal v 80. rokoch 20. storočia, kedy neoliberálne politiky jednotlivých štátov vytvorili globálne previazanú ekonomiku. Regióny dnes čelia výzvam globalizácie rozvíjaním podmienok konkurencieschopnosti, štáty sa snažia presadzovať vyvážený regionálny rozvoj a pomáhať menej rozvinutým regiónom a inštitúcie vytvárajú podmienky ako zosúladiť lokálne potreby a verejný záujem s cieľmi nadnárodných spoločností v rámci globálnych produkčných sieti.

Vo vysokoškolskej učebnici „Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónov“ tak rozlišujeme tri dimenzie regionálneho rozvoja. Prvú dimenziu predstavuje neviditeľná ruka trhu, ktorá tvorí nevyhnutný predpoklad regionálneho rozvoja. Mechanizmy a princípy trhovej ekonomiky majú spontánny charakter a môžu spôsobiť neočakávané udalosti. Preto je potrebná určitá miera regulácie, ktorú zastupuje druhá dimenzia, politika štátu. Štáty usmerňujú tok kapitálu, práce a poznatkov tak, že sa snažia zohľadňovať dve stratégie: národnú efektívnosť a medziregionálnu spravodlivosť. Nakoniec, stratégie rozvoja, ako aj plánovania regiónov, závisia od kvality inštitucionálnych vzťahov, čo predstavuje tretiu dimenziu regionálneho rozvoja. Jedným z kľúčových prvkov regionálneho rozvoja je zdieľanie spoločných hodnôt a vytváranie atmosféry dôvery medzi firmami, inštitúciami a obyvateľstvom regiónu.

Vysokoškolská učebnica je určená študentom vysokých škôl, ktorých záujem sa orientuje na problematiku lokálneho a regionálneho rozvoja, územného plánovania, navrhovania strategických dokumentov a riešenia problémov regionálnych nerovností.» Stiahnuť učebnicu


» späť na zoznam publikácii

 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok