www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Kraje a okresy Slovenska v demografickej perspektíve: Populačná prognóza do roku 2040

autori: Branislav Šprocha, Boris Vaňo, Branislav Bleha

Predkladaná vedecká monografia predstavuje novú a revidovanú prognózu krajov a okresov Slovenskej republiky do roku 2040. Nadväzuje na predchádzajúcu publikáciu Populačný vývoj v krajoch a okresoch Slovenska od začiatku 21. storočia. Prostredníctvom v nej prezentovaných analytických výsledkov o populačnom vývoji v krajoch a okresoch Slovenska v posledných dvoch dekádach bolo moţné vytvoriť predpoklady o budúcom smerovaní jednotlivých regionálnych populácii v nasledujúcich viac ako dvoch desaťročiach.

Monografia tak pokračuje v pomerne bohatej a širokospektrálnej tradícii publikovania prognóz na niţšej ako národnej úrovni. V rámci existencie samostatného Slovenska ide v poradí o tretiu štandardnú prognózu na úrovni okresov, ktorá má oproti naposledy publikovanej prognóze z roku 2013 predĺţený prognostický horizont do roku 2040. Okrem týchto troch bola v roku 2014 pripravená a publikovaná aj prognóza cenzových domácností. Novým prvkom v predkladanej prognóze je tieţ zahrnutie prognózy krajov.

Prognózovanie územných celkov, akými sú slovenské kraje a okresy, predstavuje pomerne náročnú prognostickú výzvu. Jedným z dôvodov je vnútorná heterogenita (predovšetkým) krajov, ktorá vyplýva z ich nevhodného vyčlenenia v roku 1996. Okrem toho, okresy sú rôzne veľké populačné jednotky, predovšetkým u menších z nich predstavujú náhodné vplyvy nezanedbateľný faktor vývoja všetkých troch komponentov, predovšetkým čo sa týka sťahovania obyvateľstva. Neurčitosť prognózy je logicky spojená s vyšším rizikom nepresnosti prognózy. Analýza relatívne krátkeho obdobia od prahu poslednej prognózy okresov však poukazuje, ţe sa vo všeobecnosti zatiaľ podarilo vystihnúť generálny trend vývoja z pohľadu nerovnomernosti vývoja či z pohľadu charakteru rozdielov v súbore okresov, napriek tomu boli zohľadnené niektoré nové skutočnosti, ktoré z tejto analýzy vyplynuli.

» Stiahnuť monografiu


» späť na zoznam publikácii

 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok