www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Populačný vývoj v krajoch a okresoch Slovenska od začiatku 21. storočia

autori: Branislav Šprocha (ed.), Branislav Bleha, Alžbeta Garajová, Viera Pilinská, Ján Mészáros, Boris Vaňo

Slovensko sa dlhodobo vyznačuje pomerne výraznými regionálnymi rozdielmi z hľadiska populačného vývoja a jeho jednotlivých demografických procesov a štruktúr. Ukazuje sa pritom, že pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania naštartovaná po roku 1989 viaceré z nich ešte prehĺbila. Obdobie posledných približne dvoch dekád navyše prinieslo viaceré ďalšie zmeny, ktoré sa v populačnom vývoji okresov a krajov prejavili s rôznou dynamikou a hĺbkou. Práve podrobná analýza jednotlivých demografických procesov a ich následných dopadov na populačné prírastky a vekovú štruktúru regiónov Slovenska predstavujú hlavný cieľ novej monografie. Vďaka komplexnej analýze vhodne sprevádzanej grafickými prvkami si čitateľ môže urobiť predstavu o súčasnom stave, úrovni, priestorových rozdieloch, ako aj hlavných vývojových trendoch jednotlivých demografických procesov, vekovej štruktúry a populačných prírastkov. Vybrané ukazovatele sú následne tiež charakterizované pomocou opisných štatistík a histogramov tak. Publikácia je výsledkom vzájomnej spolupráce pracovníkov Výskumného demografického centra (VDC) pri INFOSTATe a Katedry ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného plánovania Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

» Stiahnuť monografiu


» späť na zoznam publikácii

 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok