www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
POLITICKÁ GEOGRAFIA - politické ideológie, demokracia a voľby

autori: Ján Buček, Martin Plešivčák, Vojtěch Przybyla

Politická geografia sa v súčasnosti snaží v nebývalej miere prispieť k pochopeniu meniacej sa politickej organizácie sveta. Vynárajú sa nové, komplexnejšie a komplikovanejšie spoločenské procesy, ktoré generujú doteraz nepoznané súvislosti. Do nového kontextu sa však dostávajú i poznatky, ktoré sú odbornej či laickej verejnosti známe už pomerne dlhú dobu. Tento vývoj prináša závažné výzvy smerom k zaužívanému vnímaniu vývoja spoločnosti a musí sa tak nevyhnutne odrážať aj v pedagogickom procese. Študenti musia byť schopní meniacu sa realitu identifikovať, analyzovať, hodnotiť a interpretovať.

Učebnica vychádza z predpokladu potreby interdisciplinárneho poznania, ktoré sa prejavuje aj v súčasnej politickej geografii. Výrazné sú prieniky napr. s politickými vedami, právom, či ekonómiou. V jednotlivých kapitolách preto predstavujeme tradičné ideológie (napr. liberalizmus, socializmus, konzervativizmus, nacionalizmus) a následne aj viacero novších ideológií (napr. fašizmus, náboženský fundamentalizmus, kozmopolitizmus, ekologizmus). V ďalšom kroku sú predstavené vybrané “modely“ demokracie, doplnené o poznatky týkajúce sa šírenia a stavu demokracie vo svete. Na tomto základe budujeme ďalšie kapitoly venované voľbám a volebným systémom, s dôrazom na tradície Československa a samostatnej Slovenskej republiky. Záverečná časť učebnice sa sústredí na voličské správanie a geografiu volieb (napr. koncept sociálneho štiepenia, modely voličského správania, účasť vo voľbách, hodnotenie výsledkov volieb z geografickej perspektívy).

Vysokoškolská učebnica je určená študentom vysokých škôl so záujmom o politickú geografiu, ako aj študentom a odborníkom z príbuzných študijných a vedných odborov.» späť na zoznam publikácii

 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok