www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Analýza demografického vývoja oblastí a obcí podľa štatútu a veľkosti v Slovenskej republike

autori: Branislav Bleha, Ján Mészáros, Viera Pilinská, Branislav Šprocha, Boris Vaňo

V populačnom vývoji na Slovensku od začiatku 21. storočia pokračujú viaceré transformačné zmeny, ktorých iniciačnú fázu môžeme identifikovať po rozpade minulého politického režimu. Platí pritom, že nielen na národnej úrovni sme svedkami týchto často historicky jedinečných a dynamicky prebiehajúcich posunov, ale dôležitou je aj ich regionálna dimenzia.

Tá je najčastejšie prezentovaná vo výskume na okresnej alebo krajskej úrovni, no oveľa menšia pozornosť je v tomto smere venovaná oblastiam (NUTS), veľkostným skupinám obcí, či komparácii mestských a vidieckych sídel. Práve na tieto tri špecifické populačné skupiny sa zamerala predložená publikácia.

Jej hlavným cieľom bolo prostredníctvom vybraných ukazovateľov vytvoriť komplexnú analýzu jednotlivých demografických procesov, vekovej štruktúry, populačných prírastkov v oblastiach Slovenska, mestských a vidieckych sídlach a jednotlivých veľkostných skupinách obcí v období posledných dvoch desaťročiach. Vďaka tomu sa snažíme odhaliť nielen zmeny, ku ktorým došlo počas sledovaného obdobia, ale tiež poukázať na rozdiely v rámci sledovaných populačných skupín.

Veríme, že takto zameraná komplexná analýza populačného vývoja netradičných populačných skupín prinesie viaceré nové a menej známe poznatky o charaktere, zmenách a prípadných diferenciách jednotlivých demografických procesov a vekovej štruktúry, čím prispeje k ďalšiemu prehĺbeniu demografického poznania.» Stiahnuť monografiu


» späť na zoznam publikácii

 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok