www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
ANALÝZA MIKROREGIÓNOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

autori: Vladimír Slavík, Vladimír Bačík, Michal Klobučník, Robert Grác, Michal Kožuch, Vladimír Falťan, Roman Fila

V rámci geografického výskumu sa pomerne často sústreďuje problematika verejnej správy na časopriestorové hľadisko. Táto dimenzia patrí k frekventovaným témam nielen v prostredí Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí. Geografické aspekty verejnej správy sú hlboko zakorenené v pôsobnosti orgánov verejnej správy, najmä v rozlohe im podliehajúceho územia, v jeho hraniciach, ako aj v počte obyvateľov využívajúcich danú službu, realizovanú v rámci verejnej správy.

Mikroregióny predstavujú základné geografické jednotky so spoločnou ekonomickou, sociálno-ekonomickou a environmentálnou problematikou. V predkladanej publikácii boli identifikované centrá a následne spádové obce mikroregiónov za dve zvolené obdobia (2005 a 2016). V obidvoch analyzovaných obdobiach sa pri vymedzovaní komplexných centier mikroregiónov bralo do úvahy 10 indikátorov, pričom sa tieto ukazovatele medzi obdobiami mierne líšili. Po zohľadnení všetkých vybraných kritérií bolo za rok 2005 identifikovaných spolu 160 komplexných mikroregiónov SR. Východiskom pritom boli mikroregióny podľa dochádzky za prácou. V ďalšom analyzovanom období 2016 bola metodika pozmenená a detailnejšie (nie na základe zvolených intervalov ako v predošlom období) boli prepočítané hodnoty každej obce v rámci hierarchie centier a spolu bolo identifikovaných 99 komplexných mikroregiónov. Východiskom boli v tomto období mikroregióny podľa dopravnej (vzdialenostnej a časovej) dostupnosti.

Publikácia kolektívu autorov z Katedry humánnej geografie a demografie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave prináša v rámci analyzovaných indikátorov rôzneho spoločenského charakteru (obyvateľstvo, matriky, školstvo, pošty, zdravotnícke centrá, obchodné centrá, finančné centrá a podobne) nový rozmer v priestorovej organizácií a fungovaní verejnej správy na Slovensku.

Stiahnuť monografiu vo formáte pdf.


» späť na zoznam publikácii

 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok