www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
VÝSKUMNÉ METÓDY V HUMÁNNEJ GEOGRAFII A ICH APLIKÁCIE

autori: Alena Rochovská, Marcela Káčerová, Slavomír Ondoš

Vysokoškolská učebnica „Výskumné metódy v humánnej geografii a ich aplikácie“ predstavuje metodologický návod (nielen) pre študentov, ponúka široké spektrum možností ako postupovať pri riešení otázok a problémov v geografickom a demografickom bádaní.

Cieľom učebnice je predstaviť hlavné kvantitatívne a kvalitatívne metodologické postupy, ktoré sú využívané v humánnej geografii a demografii a ukázať, ako je možné metódy aplikovať v praxi. Teoretické informácie o jednotlivých metódach sú doplnené ukážkami z aplikácií týchto metód v geografickej praxi. Na konkrétnych príkladoch sa autori pokúšajú ukázať ako jednotlivé metódy fungujú, aké sú výhody, prípadne limity pri ich používaní. Zároveň sa snažia poukázať na možnosť skĺbenia a spolupráce týchto dvoch odlišných prístupov. Táto spolupráca tvorí podstatu existencie vedy ako takej, pokúšať sa pochopiť všetko, čo je súčasťou ľudskej skúsenosti, na rozdiel od častého hľadania dichotómií v snahe dospieť k tvorbe čo "najlepšieho výskumu".

Študenti sa stretávajú s riešením metodologických problémov na všetkých stupňoch štúdia, pri riešení zadaní jednotlivých problémov čiastkových geografických disciplín, pri písaní seminárnych prác, ale najmä pri tvorbe bakalárskych a diplomových prác. Autori veria, že komplexná učebnica zameraná na objasnenie metodológie s aplikáciami konkrétnych príkladov z praxe jednak umožní porozumieť mnohým študovaným javom a tiež napomôže pri vlastnom skúmaní.» späť na zoznam publikácii

 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok