www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
GOVERNANCE IN TRANSITION

editori: Ján Buček, Andrew Ryder

Hoci publikačná aktivita katedry smeruje najmä do časopiseckej oblasti, pracovníci sa nevyhýbajú ani editovaniu rozsiahlejších monografií a publikovaniu kapitol v takýchto publikáciách. Jedným z posledných príkladov je monografia vydaná popredným vydavateľstvom Springer na jar 2015. Jedným z editorov je doc. J. Buček z našej katedry a druhým je Dr. A. Ryder z Portsmouth University. Príprava monografie bola dlhoročným a náročným procesom, ktorý však nakoniec dospel do úspešného konca. Kniha obsahuje 15 kapitol, v ktorých predstavuje z medzinárodnej perspektívy rôzne problémy reforiem verejnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy, problémov riadenia a plánovania veľkých miest (napr. Soulu, či Sydney, ale aj Poznane a Bratislavy), poskytovania verejných služieb, financovania, i špecifických problémov medzinárodnej spolupráce regiónov. Medzi autormi z 9 krajín boli aj dva príspevky zo Slovenska. Pavel Šuška z GÚ SAV je autorom kapitoly „Governing the Transformation of the Built Environment in Post-socialist Bratislava“ a Ján Buček kapitoly „Municipal Property During the Post-socialist Transition in Slovakia“. Monografia patrí k aktivitám Commission on Geography of Governance v rámci Medzinárodnej geografickej únie (IGU).

Základné informácie: Buček, J., Ryder, A. eds. 2015. Governance in Transition. Dordrecht: Springer, 341p. ISBN 978-94-007-5502-4. Hardcover: 129 USD, e-book: 99 UED.

Viac informácií na http://www.springer.com/us/book/9789400755024


» späť na zoznam publikácii

 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok