www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
MODERNÁ HUMÁNNA GEOGRAFIA MESTA BRATISLAVA:
priestorové siete, štruktúry a procesy

editori: Ján Buček, Pavol Korec

V rámci rozsiahlych diskusií o rozvoji na regionálnej a miestnej úrovni sa musí venovať čoraz väčšia pozornosť veľkých mestám a ich regiónom, keďže práve od nich sa očakáva kľúčová úloha v sociálnom a ekonomickom rozvoji, či medzinárodnej interurbánnej konkurencii. Ešte špecifickejšiu úlohu medzi nimi majú hlavné mestá, prevažne s postavením lídra v politickom, ekonomickom a kultúrnom živote štátu. Bratislava ako nespochybniteľná metropola Slovenska zažíva aj v posledných dekádach najrôznejšie podoby zmien a čelí významným výzvam. Ich hlbšie poznanie je veľmi dôležité a preto musia byť predmetom systematického skúmania.

Humánna geografia vo svojej modernej podobe má ambíciu postihnúť rôzne priestorové ekonomické, sociálne a politické črty vývoja, siete a štruktúry v ich vzájomnej previazanosti a širšom kontexte kombinujúc tradičné i inovatívne metódy. Publikácia kolektívu autorov z Katedry humánnej geografie a demografie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave predstavuje viaceré parciálne disciplíny a subdisciplíny, ktoré humánna geografia zastrešuje, na príklade analýzy a interpretácie vývoja hlavného mesta Slovenska. Prináša vo viacerých prípadoch doteraz chýbajúce poznanie aktuálneho vývoja Bratislavy, hlbšie predstavuje viaceré už známejšie problémy, ale načrtáva aj možné riešenia a perspektívy jej rozvoja.


1. Poloha mesta Bratislava | Pavol Korec
2. Pozícia Bratislavy a jej regiónu v regionálnej štruktúre Slovenska | Pavol Korec
3. Demografický obraz Bratislavy | Branislav Bleha, Juraj Majo, Branislav Šprocha
4. Bratislava - mesto narastajúcich sociálnych nerovností | Alena Rochovská, Miriam Miláčková, Lukáš Námešný
5. Ekonomická báza Bratislavy, jej vývoj a perspektívy | Pavol Korec
6. Inovátori vo výskume a vývoji technológií v Bratislave | Slavomír Ondoš, Eva Polonyová, Filip Lehocký
7. Bratislava - najvýznamnejšie centrum mestského turizmu na Slovensku | Ingrid Bučeková
8. Poloha uzla Bratislava v dopravných sieťach | Marcel Horňák, Vladimír Bačík
9. Funkčná adaptácia pôdorysu Bratislavy | Slavomír Ondoš
10. Politický život Bratislavy z perspektívy jej volebného správania | Martin Plešivčák
11. Priestorová organizácia miestnej samosprávy Bratislavy v teoretickom a medzinárodnom kontexte | Ján Buček


» späť na zoznam publikácii

 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok