www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Rómovia na Slovensku v sčítaniach obyvateľov 1980 - 2011

autori: Branislav Šprocha, Pavol Ďurček

Rómovia sú súčasťou obyvateľstva Slovenska už pravdepodobne viac ako šesť storočí. Vďaka svojmu inoetnickému pôvodu, špecifickým zvykom, tradíciám v kombinácii s určitou mierou spoločenskej segregácie si zachovali viacero odlišností od nerómskej populácie. Tie sa v mnohých aspektoch premietajú do charakteru populačných štruktúr a tým aj charakteru samotného rómskeho obyvateľstva. Je potrebné si pritom uvedomiť, že rómska populácia to nie je len súbor osôb, ale je to systém viac či menej stabilných, rôzne veľkých kolektivít. Z pohľadu demografickej reprodukcie a populačného vývoja sú ako najdôležitejšie označované vek, pohlavie, rodinný stav, vzdelanie a ekonomická aktivita. Sú predmetom zisťovania každého povojnového sčítania a práve populačné cenzy predstavujú často jediný a nenahraditeľný zdroj informácií o ich charaktere a vývoji.

Aj keď možnosť prihlásiť sa k rómskej národnosti na Slovensku od sčítania 1991 využíva pravdepodobne len asi štvrtina z predpokladanej rómskej populácie, predmetný súbor osôb rómskej národnosti je početne bezkonkurenčne najväčší aký máme k dispozícii z akéhokoľvek zisťovania. Je preto škoda, že výsledky sčítaní v spojitosti s osobami rómskej národnosti sú vedeckou obcou takmer systematicky prehliadané a nevenuje sa im väčšia pozornosť. Práve to bolo hlavným cieľom našej monografie. Na základe výsledkov sčítaní ľudu 1980, 1991 a sčítaní obyvateľov z rokov 2001 a 2011 sa pokúsime vytvoriť komplexnejší obraz o vybraných demografických štruktúrach Rómov na Slovensku a ich prípadných zmenách v čase. V prvej časti sme sa zamerali predovšetkým na vývoj a spôsob získavania informácií o Rómoch na území Slovenska. Ďalej hodnotíme početnosť a priestorové rozmiestnenie rómskej populácie. Z demografických štruktúr analyzujeme vek, pohlavie, rodinný stav, najvyššie dosiahnuté vzdelania a ekonomickú aktivitu. Zvlášť sa tiež zaoberáme realizovanou plodnosťou žien, ktorú nám umožňujú hodnotiť práve výsledky sčítaní obyvateľov.

Pevne veríme, že získané údaje budú cenným zdrojom informácií a pomôžu prehĺbiť poznanie niektorých aspektov rómskej populácie na Slovensku.

» Stiahnuť monografiu


» späť na zoznam publikácii

 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok