www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Perspektívy, riziká a výzvy demografického vývoja najväčších miest Slovenska

autori: Branislav Šprocha, Branislav Bleha, Boris Vaňo, Ján Buček

Najväčšie mestá predstavujú v mnohých aspektoch kľúčovú zložku fungovania modernej slovenskej spoločnosti. Z pohľadu demografického výskumu a najmä populačných prognóz im však bola doteraz venovaná len obmedzená pozornosť. Vzhľadom na veľký význam a v mnohých ohľadoch špecifickosť populácií najväčších miest sa predkladaná monografia riešiteľského kolektívu pracovníkov Výskumného demografického centra pri INFOSTATe a Katedry humánnej geografie a demografie zameriava nielen na podrobnú analýzu demografického vývoja a vybraných demografických štruktúr, ale v nadväznosti na získané poznatky formuluje scenáre ich možného budúceho populačného vývoja. Samotná prognóza je strednodobá, s horizontom v roku 2035, spracovaná s využitím deterministického prístupu, konkrétne v troch vývojových scenároch.

Ukazuje sa, že súčasná demografická situácia a predpokladaný populačný vývoj najväčších miest Slovenska vytvárajú silný tlak na kvalitu urbánnych politík, preto sa v závere autori zamýšľajú aj nad ich priemetom do tejto oblasti. Tým sa predložená publikácia stáva nesporne najrozsiahlejšou a najkomplexnejšou vedeckou výpoveďou o charaktere reprodukčného správania, populačných štruktúr, ich zmenách v poslednom štvrťstoročí, ako aj budúcom vývoji obyvateľstva najväčších miest Slovenska.

Publikácia predstavuje vhodný informačný aj analytický nástroj predovšetkým pre predstaviteľov samospráv najväčších miest Slovenska, ale aj ostatných mestských i vidieckych obcí. Vzhľadom na svoj obsah a zameranie sa tiež snaží vyplniť istú medzeru, keďže prognózy v oficiálnych dokumentoch miest (programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja, komunitné plány, územné plány) sú zväčša spracované rôznym spôsobom, a majú rôznu výpovednú a kvalitatívnu hodnotu v závislosti na ich autoroch.

» Stiahnuť monografiu


» späť na zoznam publikácii

 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok