www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
BRATISLAVA V DEMOGRAFICKEJ PERSPEKTÍVE: transformácia a výhľad do roku 2050

autori: Branislav Šprocha, Branislav Bleha, Boris Vaňo

Predkladaná vedecká monografia vychádza zo štúdie, ktorú vypracovalo Výskumné demografické centrum pri Inštitúte informatiky a štatistiky (INFOSTAT) v Bratislave pre potreby tvorby územnej prognózy hlavného mesta Bratislava. Monografia je rozšírenou a doplnenou verziou textu pôvodnej expertízy. Doplnené sú viaceré hlbšie poznatky predovšetkým z oblasti reprodukcie a rodinného správania obyvateľstva mesta. Tým sa monografia stáva celkom jednoznačne najrozsiahlejšou a najkomplexnejšou vedeckou výpoveďou o transformačných zmenách a budúcom vývoji populácie hlavného mesta Slovenska, a súčasne ide o najdetailnejšiu analýzu mesta v rámci súboru všetkých slovenských miest. Snahou vydania rozšírenej vedeckej monografie bolo zároveň priblížiť tento vývoj širšej odbornej verejnosti a rozhodovacej sfére. Monografia by nevznikla bez podpory obstarávateľa - hlavného mesta Bratislava, predovšetkým Oddelenia stratégií rozvoja a mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov. Je príkladom spolupráce akademického sektora a lokálnej samosprávy. Je využiteľná pre všetky formy a druhy plánovacej praxe.


» späť na zoznam publikácii

 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok