www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Všetky predmety (externé štúdium)

idpredmetvyučujúcisemester
1 Aplikovaná kartografia Kusendovázimný
2 Cezhraničná a zahraničná partnerská spolupráca Slavíkzimný
3 Cudzí jazyk (1) katedra jazykovazimný
4 Cudzí jazyk (2) katedra jazykovaletný
5 Demogeografia a demografia (1) Bleha, Káčerová, Novákováletný
6 Demogeografia a demografia (2) Bleha, Káčerová, Novákovázimný
7 Demografické štruktúry Majo, Káčerová, Blehazimný
8 Dizajn databáz a informačné systémy Kusendová, Bačíkletný
9 Ekonómia pre geografov Buček, Plešivčákzimný
10 EÚ vývoj a medzinárodné vzťahy Blažík, Rajčáková, Tolmáčizimný
11 Exkurzia z humánnej geografie a verejnej správy Slavík, Klobučníkletný
12 Fyzická geografia (1) Bizubová, Trizna, Melozimný
13 Fyzická geografia (2) Bizubová, Minár, Ružekletný
14 Fyzická geografia (3) Trizna, Pišút, Jenčo, Polčákzimný
15 Fyzická geografia Slovenska Križan, Laukoletný
16 Geoekológia Matečnýletný
17 Geografia a verejná politika Buček, Plešivčákletný
18 Geografia cestovného ruchu, voľného času a športu Bačík, Klobučník, Bučekzimný
19 Geografia hotelierstva Bučeková, Slavíkzimný
20 Geografia mesta Koreczimný
21 Geografia náboženstiev Korec, Majo, Novákovázimný
22 Geografia obchodu Bučeková, Korecletný
23 Geografia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Spišiak, Korecletný
24 Geografia priemyslu a dopravy Horňák, Koreczimný
25 Geografia sídiel Slavík, Klobučníkzimný
26 Geografia služieb Bučeková, Bučekletný
27 Geografia verejnej správy Slavík, Klobučníkletný
28 Geografia vidieka Spišiak, Rochovskáletný
29 Geoinformatika pre demografiu a humánnu geografiu Bačík, Kusendováletný
30 Historická geografia Gurňákzimný
31 Humánna geografia Slovenska Tolmáči, Križan, Laukozimný
32 Informačné systémy a geoaplikácie vo verejnej správe Kusendová, Bačíkzimný
33 Informatizácia vo verejnej správe Bačík, Kusendováletný
34 Internacionalizácia a globalizácia Korecletný
35 Kvalitatívne metódy v geografii Rochovská, Bučekletný
36 Kvantitatívne metódy v geografii Ondoš, Kusendovázimný
37 Manažment a komunikácia vo verejnej správe pre geografov Fila, Klobučník, Bučekletný
38 Počítačová tvorba máp Kusendová, Bačík, Majozimný
39 Politická geografia Buček, Plešivčákzimný
40 Politika Európskej únie Plešivčák zimný
41 Populačná a rodinná politika Blehazimný
42 Populačné projekcie a prognózy Blehazimný
43 Populačný vývoj Slovenska Majo, Kusendováletný
44 Populačný vývoj sveta Bleha, Majozimný
45 Použitie počítačov v humánnej geografii a demografii (1) Klobučník, Blehazimný
46 Použitie počítačov v humánnej geografii a demografii (2) Klobučník, Blehaletný
47 Právo pre geografov Slavíkzimný
48 Programovanie a projektovanie v regionálnom rozvoji Rajčákovázimný
49 Projektový manažment a manažment projektov financovaných z fondov EÚ  Plešivčák, Klobučníkletný
50 Realitný trh a bývanie Ondoš, Bučekzimný
51 Regionálna rozvoj, regionálna politika a plánovanie (1) (2) Rajčáková
52 Rétorika Adámaťzimný
53 Rurálne systémy Spišiakzimný
54 Samostatné práce na diplomovej téme (1) (2) všetci vyučujúci
55 Semináre Bleha, Buček, Korec, Slavík
56 Sídelné systémy Slavík, Klobučníkzimný
57 Sociálna geografia Rochovská, Slavíkzimný
58 Sociológia pre geografov Fila, Rochovská, Slavíkzimný
59 Štatistika pre geografov Nováková, Blehazimný
60 Teória a metodológia humánnej geografie Koreczimný
61 Teórie a metódy výskumu mesta Ondoš, Majo, Bučekletný
62 Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónov Korec, Rusnákletný
63 Terénna prax v inštitúciách samosprávy Slavíkzimný
64 Terénna prax v inštitúciách štátnej správy Slavíkzimný
65 Terénna prax z humánnej geografie a verejnej správy Slavík, Horňákletný
66 Terénny výskum v humánnej geografii Horňák, Klobučník, Plešivčák, Rochovskáletný
67 Urbánna ekonómia, miestne financie a rozvoj Buček, Plešivčákletný
68 Úvod do diaľkového prieskumu Zeme Stanková, Kožuchletný
69 Úvod do geografie sveta Tolmáči, Danielová, Križanzimný
70 Úvod do ochrany krajiny Falťanzimný
71 Úvod do politickej a regionálnej geografie Blažík, Gurňákletný
72 Územné plánovanie Horňák, Slavíkzimný
73 Verejná správa Slavík, Klobučníkletný
74 Všeobecná geografia Križan, Tolmáčizimný
75 Všeobecné oznamy všetci vyučujúci
76 Vybrané kapitoly z kultúrnej geografie Slovenska Majo, Blehaletný
77 Základy matematiky Nováková, Koreczimný
 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok