www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Všetky predmety (externé štúdium)

idpredmetvyučujúcisemester
1 Aplikovaná kartografia Kusendovázimný
2 Cezhraničná a zahraničná partnerská spolupráca Slavíkzimný
3 Cudzí jazyk (1) katedra jazykovazimný
4 Cudzí jazyk (2) katedra jazykovaletný
5 Demogeografia a demografia (1) Bleha, Káčerová, Novákováletný
6 Demogeografia a demografia (2) Bleha, Káčerová, Novákovázimný
7 Demografické štruktúry Majo, Káčerová, Blehazimný
8 Dizajn databáz a informačné systémy Kusendová, Bačíkletný
9 Ekonómia pre geografov Buček, Plešivčákzimný
10 EÚ vývoj a medzinárodné vzťahy Blažík, Rajčáková, Tolmáčizimný
11 Exkurzia z humánnej geografie a verejnej správy Slavík, Klobučníkletný
12 Fyzická geografia (1) Bizubová, Trizna, Melozimný
13 Fyzická geografia (2) Bizubová, Minár, Ružekletný
14 Fyzická geografia (3) Trizna, Pišút, Jenčo, Polčákzimný
15 Fyzická geografia Slovenska Križan, Laukoletný
16 Geoekológia Matečnýletný
17 Geografia a verejná politika Buček, Plešivčákletný
18 Geografia cestovného ruchu, voľného času a športu Bačík, Klobučník, Bučekzimný
19 Geografia hotelierstva Bučeková, Slavíkzimný
20 Geografia mesta Koreczimný
21 Geografia náboženstiev Korec, Majo, Novákovázimný
22 Geografia obchodu Bučeková, Korecletný
23 Geografia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Spišiak, Korecletný
24 Geografia priemyslu a dopravy Horňák, Koreczimný
25 Geografia sídiel Slavík, Klobučníkzimný
26 Geografia služieb Bučeková, Bučekletný
27 Geografia verejnej správy Slavík, Klobučníkletný
28 Geografia vidieka Spišiak, Rochovskáletný
29 Geoinformatika pre demografiu a humánnu geografiu Bačík, Kusendováletný
30 Historická geografia Gurňákzimný
31 Humánna geografia Slovenska Tolmáči, Križan, Laukozimný
32 Informačné systémy a geoaplikácie vo verejnej správe Kusendová, Bačíkzimný
33 Informatizácia vo verejnej správe Bačík, Kusendováletný
34 Internacionalizácia a globalizácia Korecletný
35 Komplexná humánna geografia Korec, Rusnákletný
36 Kvalitatívne metódy v geografii Rochovská, Bučekletný
37 Kvantitatívne metódy v geografii Ondoš, Kusendovázimný
38 Manažment a komunikácia vo verejnej správe pre geografov Fila, Klobučník, Bučekletný
39 Počítačová tvorba máp Kusendová, Bačík, Majozimný
40 Politická geografia Buček, Plešivčákzimný
41 Politika Európskej únie Plešivčák zimný
42 Populačná a rodinná politika Blehazimný
43 Populačné projekcie a prognózy Blehazimný
44 Populačný vývoj Slovenska Majo, Kusendováletný
45 Populačný vývoj sveta Bleha, Majozimný
46 Použitie počítačov v humánnej geografii a demografii (1) Klobučník, Blehazimný
47 Použitie počítačov v humánnej geografii a demografii (2) Klobučník, Blehaletný
48 Právo pre geografov Slavíkzimný
49 Programovanie a projektovanie v regionálnom rozvoji Rajčákovázimný
50 Projektový manažment a manažment projektov financovaných z fondov EÚ  Plešivčák, Klobučníkletný
51 Realitný trh a bývanie Ondoš, Bučekzimný
52 Regionálna rozvoj, regionálna politika a plánovanie (1) (2) Rajčáková
53 Rétorika Adámaťzimný
54 Rurálne systémy Spišiakzimný
55 Samostatné práce na diplomovej téme (1) (2) všetci vyučujúci
56 Semináre Bleha, Buček, Korec, Slavík
57 Sídelné systémy Slavík, Klobučníkzimný
58 Sociálna geografia Rochovská, Slavíkzimný
59 Sociológia pre geografov Fila, Rochovská, Slavíkzimný
60 Štatistika pre geografov Nováková, Blehazimný
61 Teória a metodológia humánnej geografie Koreczimný
62 Teórie a metódy výskumu mesta Ondoš, Majo, Bučekletný
63 Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónov Korec, Rusnákletný
64 Terénna prax v inštitúciách samosprávy Slavíkzimný
65 Terénna prax v inštitúciách štátnej správy Slavíkzimný
66 Terénna prax z humánnej geografie a verejnej správy Slavík, Horňákletný
67 Terénny výskum v humánnej geografii Horňák, Klobučník, Plešivčák, Rochovskáletný
68 Urbánna ekonómia, miestne financie a rozvoj Buček, Plešivčákletný
69 Úvod do diaľkového prieskumu Zeme Stanková, Kožuchletný
70 Úvod do geografie sveta Tolmáči, Danielová, Križanzimný
71 Úvod do ochrany krajiny Falťanzimný
72 Úvod do politickej a regionálnej geografie Blažík, Gurňákletný
73 Územné plánovanie Horňák, Slavíkzimný
74 Verejná správa Slavík, Klobučníkletný
75 Všeobecná geografia Križan, Tolmáčizimný
76 Všeobecné oznamy všetci vyučujúci
77 Vybrané kapitoly z kultúrnej geografie Slovenska Majo, Blehaletný
78 Základy matematiky Nováková, Koreczimný
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok