www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
10 najnovších pridaných súborov a oznamov (externé štúdium)

 Informatizácia vo verejnej správevšetky informácie k predmetu
Študijné materiály k predmetu na skúškupridal: Bačík | 25.02.2017

 Geografia a verejná politikavšetky informácie k predmetu
Informácia o priebehu vyuky v LS 2016-2017pridal: Buček | 16.02.2017

 Urbánna ekonómia, miestne financie a rozvojvšetky informácie k predmetu
Informácia o priebehu vyuky v LS 2016-2017.pridal: Buček | 16.02.2017

 Úvod do politickej a regionálnej geografievšetky informácie k predmetu
V priloženom súbore nájdete podrobné informácie o podmienkach absolvovania predmetu Úvod do politickej a regionálnej geografie. Vzhľadom k tomu, že súčasťou hodnotenia predmetu je aj priebežná činnosť počas výučby je účasť na prednáškových blokoch nevyhnutná (viac info v súbore).pridal: Gurňák | 15.02.2017

 Geografia obchoduvšetky informácie k predmetu
Úvodné informácie k predmetu Geografia obchodupridal: Bučeková | 14.02.2017

 Cudzí jazyk (2)všetky informácie k predmetu
Milí študenti, v prílohe Vám posielam sylaby a rozpis hodín v LS 2017. Stále pokračujete lekciami z knihy English 365. V tomto semestri ale netypicky začínate s Dr. Cihovou lekciami 24 a 25. S pozdravom, Barbara Kordíkovápridal: Kordíková | 02.02.2017

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
Informácia pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia programov garantovaných KHGaD o témach a zadaniach záverečných prác v akademickom roku 2016/2017pridal: Buček | 14.09.2016 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok