www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
10 najnovších pridaných súborov a oznamov (externé štúdium)

» Rozpis študentov na obhajobu bakalárskych a diplomových prác v šk. roku 2016/2017

Štátnicový balíček - magisterské štúdium
» Pokyny k odovzdaniu záverečných prác (opravný termín)
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Štátnicové otázky (zameranie štátna správa a samospráva)
» Štátnicové otázky (zameranie demografia)
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Prihláška na štátnu magisterskú skúšku
» Štruktúra posudku diplomovej práce
Štátnicový balíček - bakalárske štúdium
» Pokyny k odovzdaniu záverečných prác (opravný termín)
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Štruktúra posudku bakalárskej práce
» Prihláška na bakalársku skúšku


 Exkurzia z humánnej geografie a verejnej správyvšetky informácie k predmetu
EXKURZIA SR 2017 SEPTEMBER - Zoznam účastníkovpridal: Slavík | 17.08.2017

 Exkurzia z humánnej geografie a verejnej správyvšetky informácie k predmetu
EXKURZIA SR 2017 SEPTEMBER - Programpridal: Slavík | 17.08.2017

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
SKALICA A OKOLIE 2017 OKTÓBER - Programpridal: Slavík | 17.08.2017

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
SKALICA A OKOLIE 2017 OKTÓBER - Programpridal: Slavík | 11.08.2017

 Exkurzia z humánnej geografie a verejnej správyvšetky informácie k predmetu
EXKURZIA SR 2017 SEPTEMBER - Zoznam účastníkovpridal: Slavík | 09.08.2017

 Exkurzia z humánnej geografie a verejnej správyvšetky informácie k predmetu
EXKURZIA SR 2017 SEPTEMBER - Programpridal: Slavík | 09.08.2017

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
Informácia pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia programov garantovaných KHGaD o témach a zadaniach záverečných prác v akademickom roku 2016/2017pridal: Buček | 14.09.2016 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok