www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
10 najnovších pridaných súborov a oznamov (externé štúdium)

» Rozpis študentov na magisterské štátnice v šk. roku 2016/2017

Štátnicový balíček - magisterské štúdium
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Štátnicové otázky (zameranie štátna správa a samospráva)
» Štátnicové otázky (zameranie demografia)
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác
» Prihláška na štátnu magisterskú skúšku
» Štruktúra posudku diplomovej práce
Štátnicový balíček - bakalárske štúdium
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Pokyny k odovzdávaniu bakalárskych prác
» Štruktúra posudku bakalárskej práce
» Prihláška na bakalársku skúšku


 Verejná správavšetky informácie k predmetu
Inštruktáž ku skúškepridal: Slavík | 19.05.2017

 Verejná správavšetky informácie k predmetu
Termíny a výsledky skúšokpridal: Slavík | 19.05.2017

 Geografia verejnej správyvšetky informácie k predmetu
Inštruktáž ku skúškepridal: Slavík | 19.05.2017

 Geografia verejnej správyvšetky informácie k predmetu
Termíny a výsledky skúšokpridal: Slavík | 19.05.2017

 Seminárevšetky informácie k predmetu
Hodnotenie seminárapridal: Slavík | 16.05.2017

 Verejná správavšetky informácie k predmetu
Inštruktáž ku skúškepridal: Slavík | 14.05.2017

 Geografia verejnej správyvšetky informácie k predmetu
Inštruktáž ku skúške a učebný textpridal: Slavík | 14.05.2017

 Cudzí jazyk (2)všetky informácie k predmetu
Dobrý deň milí študenti, chcela by som vám len pripomenúť, že v sobotu 13.5.2017 o 12:00 budete mať skúšku z AJ. Zároveň pripomínam, aby ste si pozreli použitie must/mustn´t/have to/don´t have to..., frázy s DO a MAKE a podmienkové vety - druhá podmienka. S pozsdravom. Barbara Kordíková pridal: Kordíková | 10.05.2017

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
SKALICA A OKOLIE 2017 JÚNpridal: Slavík | 08.05.2017

 Úvod do politickej a regionálnej geografievšetky informácie k predmetu
Výsledky minitestov - finálne.pridal: Gurňák | 08.05.2017 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok