www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
10 najnovších pridaných súborov a oznamov (externé štúdium)

Štátnicový balíček - magisterské štúdium
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Manuál stiahnutia zadávacieho listu z AIS
» Prihláška na štátnu magisterskú skúšku
Štátnicový balíček - bakalárske štúdium
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Manuál stiahnutia zadávacieho listu z AIS
» Prihláška na štátnu bakalársku skúšku


Informácia pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia programov garantovaných KHGaD o témach a zadaniach záverečných prác v akademickom roku 2018/2019

 Informačné systémy a geoaplikácie vo verejnej správevšetky informácie k predmetu
Prednáškapridal: Kusendová | 11.11.2018

 Informačné systémy a geoaplikácie vo verejnej správevšetky informácie k predmetu
Harmonogram predmetupridal: Kusendová | 11.11.2018

 Seminárevšetky informácie k predmetu
Harmonogram seminárovpridal: Slavík | 11.11.2018

 Seminárevšetky informácie k predmetu
Metodika tvorby BP a DPpridal: Slavík | 11.11.2018

 Informačné systémy a geoaplikácie vo verejnej správevšetky informácie k predmetu
Témy pre seminárnu prácu pridal: Kusendová | 08.11.2018

 Informačné systémy a geoaplikácie vo verejnej správevšetky informácie k predmetu
Informačný list predmetupridal: Kusendová | 08.11.2018

 Aplikovaná kartografiavšetky informácie k predmetu
Informačný listpridal: Kusendová | 08.11.2018

 Geografia náboženstievvšetky informácie k predmetu
Sylabus a literatúrapridal: Nováková | 23.10.2018

 Ekonómia pre geografovvšetky informácie k predmetu
Prednáška: Prvky ponuky a dopytu / Základy účtovníctva / Formy podnikaniapridal: Plešivčák | 23.10.2018

 Politická geografiavšetky informácie k predmetu
Prednáška: Volebná geografiapridal: Plešivčák | 23.10.2018 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok