www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
10 najnovších pridaných súborov a oznamov (externé štúdium)

Štátnicový balíček - magisterské štúdium
» Harmonogram štátnych záverečných skúšok (opravný termín)
» Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác
» Štátnicové otázky (zameranie HGvŠSaS)
» Štátnicové otázky (zameranie DGvŠSaS)
» Vzor obalu a titulnej strany záverecnej práce
» Manuál nahrávania záverecnej práce do AIS
» Štruktúra posudku diplomovej práce
» Prihláška na štátnu magisterskú skúšku
Štátnicový balíček - bakalárske štúdium
» Harmonogram štátnych záverečných skúšok (opravný termín)
» Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác
» Vzor obalu a titulnej strany záverecnej práce
» Manuál nahrávania záverecnej práce do AIS
» Štruktúra posudku bakalárskej práce
» Prihláška na štátnu bakalársku skúšku


Informácia pre denných študentov súčasného 2. ročníka bakalárskeho štúdia „geografia a demografia v štátnej správe a samospráve“ o zadaniach tém bakalárskych prác pre nasledujúci akad. rok 2018/2019

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
Do "Štátnicových balíčkov" pribudol harmonogram opravných štátnic pre bakalárske aj magisterské štúdium.pridal: Buček | 07.08.2018

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
SKALICA A OKOLIE 2018 OKTÓBER - Programpridal: Slavík | 01.08.2018

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
Do "štátnicových balíčkov" pribudli pokyny k odovzdávaniu záverečných prác pre bakalársky aj magisterský stupeňpridal: Buček | 18.07.2018

 Terénna prax z humánnej geografie a verejnej správyvšetky informácie k predmetu
TP z HG a VS - Zoznam pridelených obcípridal: Slavík | 30.06.2018

 Terénna prax z humánnej geografie a verejnej správyvšetky informácie k predmetu
Terénna prax z HG a VS - Inštruktáž a zoznam obcípridal: Slavík | 24.06.2018 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok