www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
10 najnovších pridaných súborov a oznamov (externé štúdium)

Štátnicový balíček - magisterské štúdium
» Harmonogram magisterských štátnic
» Pokyny k odovzdávaniu diplomových prác
» Štátnicové otázky (zameranie HGvŠSaS)
» Štátnicové otázky (zameranie DGvŠSaS)
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Štruktúra posudku diplomovej práce
» Prihláška na štátnu magisterskú skúšku
Štátnicový balíček - bakalárske štúdium
» Pokyny k odovzdávaniu bakalárskych prác
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Štruktúra posudku bakalárskej práce
» Prihláška na štátnu bakalársku skúšku


Informácia pre denných študentov súčasného 2. ročníka bakalárskeho štúdia „geografia a demografia v štátnej správe a samospráve“ o zadaniach tém bakalárskych prác pre nasledujúci akad. rok 2018/2019

 Terénny výskum v humánnej geografiivšetky informácie k predmetu
Informácie o terénnom výskume 3.-7.júna 2018 v Liptovskom Mikulášipridal: Majo | 19.05.2018

 Geografia verejnej správyvšetky informácie k predmetu
Termíny a výsledky skúšokpridal: Slavík | 18.05.2018

 Verejná správavšetky informácie k predmetu
EXKURZIA STARÁ BYSTRICA A OKOLIE 2018 MÁJ - Zoznam účastníkovpridal: Slavík | 18.05.2018

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
Do štátnicových balíčkov pribudli oznamy o harmonograme magisterských štátnic, ako aj pokyny pre odovzdávanie bakalárskych prácpridal: Bačík | 15.05.2018

 Verejná správavšetky informácie k predmetu
EXKURZIA STARÁ BSTRICA A OKOLI 2018 MÁJ - Zoznam účastníkovpridal: Slavík | 15.05.2018

 Verejná správavšetky informácie k predmetu
EXKURZIA STARÁ BYSTRICA A OKOLIE 2018 MÁJ - Zoznam účastníkovpridal: Slavík | 13.05.2018

 Verejná správavšetky informácie k predmetu
EXKURZIA STARÁ BYSTRICA A OKOLIE 2018 MÁJ - Programpridal: Slavík | 13.05.2018

 Verejná správavšetky informácie k predmetu
Termíny a výsledky skúšokpridal: Slavík | 13.05.2018

 Geografia verejnej správyvšetky informácie k predmetu
Termíny a výsledky skúšokpridal: Slavík | 13.05.2018

 Geografia verejnej správyvšetky informácie k predmetu
Zadania projektovpridal: Slavík | 08.05.2018



 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok