www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Rozvrh externého štúdia

Rozvrhy zimný semester 2018/2019
Aktualizované rozvrhy (28.11.2018)
 Bakalárske štúdium (28.11.2018)
 Magisterské štúdium (28.11.2018)
 Nasadenie ucitelov (26.9.2018)
 
Rozvrhy letný semester 2017/2018
Aktualizované rozvrhy (11.4.2018)
 Bakalárske štúdium (11.4.2018)
 Magisterské štúdium (11.4.2018)
 Nasadenie ucitelov (22.2.2018)
 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok