www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Predmety s odkazmi (externé štúdium)

Zobraziť len odkazy :  


Celkový počet predmetov s odkazmi: 14
(počet odkazov: 11 | počet súborov 76)

p.č.predmetpočet odkazov
1  Cudzí jazyk (2)  3
2  Demogeografia a demografia (1)  1
3  Exkurzia z humánnej geografie a verejnej správy  1
4  Geografia a verejná politika  1
5  Geografia obchodu  1
6  Geografia verejnej správy  12
7  Použitie počítačov v humánnej geografii a demografii (2)  4
8  Projektový manažment a manažment projektov financovaných z fondov EÚ   7
9  Semináre  7
10  Teórie a metódy výskumu mesta  4
11  Urbánna ekonómia, miestne financie a rozvoj  3
12  Úvod do politickej a regionálnej geografie  12
13  Verejná správa  20
14  Všeobecné oznamy  11


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok