www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Uskutočnené akcie

 11th Slovak-Czech-Polish Seminarium „FLOWS, SPACES AND SOCIETIES IN CENTRAL EUROPE“
stránka podujatia: http://www.humannageografia.sk/seminarium2017/

 Odborný seminár: Súčasný stav a perspektívy geografie dopravy 2016 - nové výzvy
stránka podujatia: Program semináru

 Human Cup 2015 - tenisový turnaj zamestnancov katedry
stránka podujatia: http://www.humannageografia.sk/humancup/

 Francúzsko 2015 - zahraničná exkurzia pre geografov
stránka podujatia: http://www.humannageografia.sk/francuzsko2015/

 Memoriál Mladena Kolényho 2014 - futbalový turnaj geografov
stránka podujatia: http://www.humannageografia.sk/mmk/

 Human Cup 2014 - tenisový turnaj zamestnancov katedry
stránka podujatia: http://www.humannageografia.sk/humancup/

 8. česko-poľsko-slovenský seminár
 Regióny krajín V4 tvárou v tvár novým výzvam integrovanej Európy
stránka konferencie: http://www.humannageografia.sk/mojmirovce/


 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok