www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Uskutočnené akcie

 11th Slovak-Czech-Polish Seminarium „FLOWS, SPACES AND SOCIETIES IN CENTRAL EUROPE“
stránka podujatia: http://www.humannageografia.sk/seminarium2017/

 Odborný seminár: Súčasný stav a perspektívy geografie dopravy 2016 - nové výzvy
stránka podujatia: Program semináru

 Human Cup 2015 - tenisový turnaj zamestnancov katedry
stránka podujatia: http://www.humannageografia.sk/humancup/

 Francúzsko 2015 - zahraničná exkurzia pre geografov
stránka podujatia: http://www.humannageografia.sk/francuzsko2015/

 Memoriál Mladena Kolényho 2014 - futbalový turnaj geografov
stránka podujatia: http://www.humannageografia.sk/mmk/

 Human Cup 2014 - tenisový turnaj zamestnancov katedry
stránka podujatia: http://www.humannageografia.sk/humancup/

 8. česko-poľsko-slovenský seminár
 Regióny krajín V4 tvárou v tvár novým výzvam integrovanej Európy
stránka konferencie: http://www.humannageografia.sk/mojmirovce/


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok